مشخصات مقاله

عنوان: 

اثرات ضد ديابتيک عصاره آبي ميوه زيتون در رتهاي ديابتي شده توسط استرپتوزوسين

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: سپهرآرا ليلي*,صولتي جلال,ملااسماعيل رضا
 
 *گروه زيست شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد كازرون
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

مقدمه: ديابت يکي از شايع ترين بيماري هاي متابوليکي آندوکريني مي باشد. با در نظر گرفتن شيوع بالاي ديابت قندي در جامعه و مشكلات درماني وابسته به آن، هدف از پژوهش حاضر بررسي اثر عصاره آبي ميوه زيتون بر سطح گلوكز، انسولين، اوره و كراتينين در رتهاي ديابتي شده نر بالغ ميباشد.
روشها: براي تهيه عصاره آبي ميوه زيتون، ميوه هاي زيتون در سايه خشک گرديده و عصاره آبي از آنها تهيه شد. پس از تبخير آب، عصاره حاصله خشك شده به صورت پودر درآمد. عصاره پودري بلافاصله قبل از تجويز خوراكي در آب خالص به صورت سوسپانسيون تهيه شد. حيوانات توسط تزريق درون صفاقي استرپتوزوسين
(65 mg/kg, i.p) ديابتي شدند. رتهاي سالم وديابتي در گروههاي جداگانه توسط تجويز خوراكي آب و سوسپانسيون عصاره آبي ميوه زيتون 0.2) و (g/kg 0.5 تيمار شدند. نمونه هاي خون در ساعت صفر قبل از تيمار و ساعت هاي 3، 1 و 5 بعد از تيمار از سينوس رترو- اربيتال توسط توسط روش "استون" به دست آمد. ميزان سطح گلوكز، اوره و كراتينين سرم توسط روش آنزيمي مورد اندازه گيري قرار گرفت. ميزان انسولين سرم توسط روش راديو ايمنو اسي مورد اندازه گيري قرار گرفت. نتايج: دوزهاي 2/0 و 5/0 گرم بر كيلوگرم از عصاره آبي ميوه زيتون سطح گلوکز و اوره سرم را در ساعتهاي 1، 3 و 5 بعد از تيمار بطور معني داري در P<0.001 در مقايسه با گروه کنترل کاهش داد.
نتيجه گيري: نتايج حاصل نشان مي دهد كه عصاره آبي ميوه زيتون كاهش موثري در سطح گلوكز و اوره سرم در رتهاي ديابتي در مقايسه با گروه كنترل ايجاد مينمايد
.

 
كليد واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 51  
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی