برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مکانیسم فعالیت ضد باکتریایی عصاره الکلی مورد سبز بر روی باکتری E.coli K12 HB101

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: جلالي حسين*,شاه كرمي حسين
 
 *باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد كازرون
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

زمينه و هدف: در اين مطالعه اثرات ضد ميكروبي عصاره متانولي مورد، بر روي باكتري E.Coli HB101 بررسي و مطالعه شده است.
مواد و روشها: در اين مطالعه تجربي باكتري
E.Coli HB101 حاوي پلاسميد PBR322 در محيط مولر هينتون آگار، حاوي غلضتهاي مختلف عصاره گياه مورد (از 56/1 تا 25/6 ميليگرم در ميليليتر محيط كشت) رشد داده شد. باكتري ها بوسيله سونيكاسيون و يخ زدن وذوب كردن، ليز شده و سپس فعاليت كاتالاز، سوپراكسيدازديسميوتاز (SOD)، آنتي اكسيدان تام و مالون دي الدئيد سلولي اندازه گيري شد. DNA پلاسميدي به روش ليز قليايي تخليص گرديد و تغيير در حركت پلاسميد، در ژل آگاروز نمونه هايي كه در غلضتهاي مختلف عصاره مورد، رشد داده شده بودند با يكديگر مقايسه شد.
يافته ها: غلضتهاي مختلف مورد هيچ گونه اثري بر حركت پلاسميد در ژل نداشتند كه نشان دهنده عدم تغيير وضعيت فضايي
DNA است. باتغيير غلضت عصاره از 56/1 تا 25/6 ميليگرم در ميليليتر، فعاليت اختصاصي كاتالاز در سلولهاي ليز شده از 20.47±0.7 به 5.1±2.9 واحد در ميليگرم پروتئين كاهش پيدا كرد. فعاليت SOD تحت شرايط فوقاز 63.86±5.2 در نمونه شاهد به 20.04±1.6 واحد در ميليگرم پروتئين در بالاترين غلضت عصاره كاهش يافت. همزمان با كاهش فعاليت SOD ميزان فعاليت ويژه آنتي اكسيدان تام سلولي با افزايش ميزان عصاره كاهش يافت، به طوري كه از مقدار 36.2±0.5 به 6.42±2.2 ميلي مول در ميليگرم پروتئين ليز شده سلولي رسيد. غلضت مالون دي آلدئيد سلولي نشان داد كه افزايش غلضت عصاره سبب افزايش مقدار نسبي آن از 23.09±7.6 به 49.92±3.4 ميكروگرم در ميليگرم پروتئين مي گردد.
نتيجه گيري: عصاره گياه مورد اثري روي
DNA پلاسميدي نداشته بلكه با افزايش راديكالهاي آزاد اكسيژن و افزايش پراكسيداسيون ليپيدي سبب صدمه سلولي شده و اثرات ضد ميكروبي از خود نشان ميدهد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 40  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی