مشخصات مقاله

عنوان: 

مقايسه اثرات قلبي- عروقي رژيم پر کلسترول در رت هاي نر و ماده

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: فرخفال خديجه*,فاتحي حسن آباد زهرا,غلام نژاد زهرا
 
 *دانشگاه علوم پزشکي بيرجند
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

اين مطالعه پاسخ به تنگ کننده و گشادکننده هاي عروقي را در رت هاي هيپر کلسترولميک نر و ماده مقايسه ميکند (مطالعه هم در شرايط درون تني و هم برون تني بر روي حلقه هاي آئورتي جدا شده صورت گرفته است). نقص مسير نيتريک اکسايد و تيروزين کيناز بر تغييرات عروقي ناشي از هيپرکلسترولمي نيز بررسي شد. هيپرکلسترولمي با مصرف غذاي حاوي 2% کلسترول به مدت 24 هفته، در حيوانات (به تعداد 12 عدد در هر گروه نر و ماده) ايجاد شد؛ پس از آن فشار خون شرياني، سطح کلسترول، تري گليسيريد، LDL و HDL اندازه گيري شد. در رت هاي نر و ماده هيپرکلسترولميک افزايش معني داري در فشارخون شرياني و کلسترول خون ديده شد؛ اما درباره ساير انديس هاي خوني مورد ارزيابي افزايش معني داري را نشان نداد (در مقايسه با گروه کنترل). بعد از بيهوشي پاسخ به استيل کولين در رت هاي نر هيپرکلسترولميک کاهش معني داري يافته بود که در رت ماده به اين صورت نبود. اما در شرايط برون تني هم در رت هاي نر و هم در رت هاي ماده هيپرکلسترولميک پاسخ حلقه هاي آئورتي جدا شده به استيل کولين کاهش يافته بود. تجويز آمينوگوانيدين- مهار کننده سنتز نيتريک اکسايد القايي- هم در رت هاي نر و ماده 2 , 100 mg/kg) ساعت قبل از بيهوشي، داخل صفاقي) و هم در حلقه هاي آئورتي جداشده آنها (5-10مولار، به مدت 20 دقيقه) تا حدي اين پاسخ هاي عروقي را بهبود بخشيد. مجاورت بافت نر هيپرکلسترولميک و نه ماده با جنستين-مهار کننده تيروزين کيناز (5-10مولار، به مدت 20 دقيقه) پاسخ به استيل کولين را بهبود داد. اين نتايج پيشنهاد مي کند که تغييرات ايجاد شده بدنبال هيپرکلسترولمي در رت هاي نر بارزتر از رت هاي ماده است و مهار هر دو مسير (سنتز نيتريک اکسايد و تيروزين کيناز) تا حدي اين تغييرات را بهبود مي بخشد.

 
كليد واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 22  
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی