برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تغییرات الکتروکاردیوگرافیک و هیپرتروفیک بطن ها در جوجه های گوشتی مستعد شده به سندرم افزایش فشار خون ریوی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: فاطمي طباطبايي سيدرضا*,تشفام مسعود
 
 *بخش فيزيولوژي، دانشکده دامپزشکي، دانشگاه شهيد چمران اهواز
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

زمينه و هدف: سندرم افزايش فشار خون ريوي (PHS) با افزايش فشار خون ريوي شروع شده و منجر به هيپرتروفي بطن ها خصوصا بطن راست، نارسايي دريچه سه لتي و نارسايي بطن راست شده و به دنبال آن آسيت و مرگ رخ مي دهد، لذا در اين مطالعه بر آن شديم تا با بررسي تغييرات الکتروکارديوگرافيک، تاثير هيپرتروفي بطن هاي قلب بر امواج الکتروکارديوگرام را در طي بروز PHS مورد مطالعه قرار دهيم.
روش ها: 300 قطعه جوجه خروس گوشتي به سه گروه کنترل،
T3 و سرما تقسيم شدند. گروههاي T3 و سرما هر کدام با يک روش تعريف شده به PHS حساس شدند. در سنين متفاوت به صورت اتفاقي، هر بار از 10 قطعه جوجه در هر گروه الکتروکارديوگرام تهيه شد. سپس جوحه هاي فوق توزين و کشته شدند و بطن هاي قلب آنها نيز توزين شد.
يافته ها: ولتاژ موج
R و S در دو گروه مستعد شده به PHS در برخي از نمونه گيريها بيشتر بود (P<0.05) و در سن 42 روزگي طول کمپلکس QRS در دو گروه مستعد شده به PHS بيشتر از گروه کنترل بود (P<0.05). بطنها در گروههاي T3 سرما دچار هيپرتروفي شدند. قبل از شدت گرفتن تلفات ناشي از آسيت ولتاژ موج R با وزن بطنها همبستگي مستقيم و موج S با آن همبستگي منفي داشت (P<0.05). پس از به اوج رسيدن تلفات ولتاژ موج R با نسبت وزن بطن راست به وزن بطنها RV/TV)؛ يک معيار مهم در (PHS همبستگي منفي و موج S با نسبت وزن بطن راست به وزن بدن و RV/TV همبستگي مثبت داشت (P<0.05).
نتيجه گيري: بنابراين با توجه به تغيير امواج قبل و پس از تشديد
PHS بايستي در پيشگويي وقوع آن به کمک الکتروکارديوگرام احتياط بيشتري نمود.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 98  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی