مشخصات مقاله

عنوان: 

تنظيم رفلكسي فاكتورهاي هموديناميك پس از تزريق اپيدورال مورفين در موش صحرايي

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: ديانت مهين,فهيم محمد
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

مقدمه: مورفين از طريق چندين مكانيسم مختلف باعث كاهش فشار خون (BP) مي شود، با اينحال چگونگي تاثير تزريق اپيدورال مورفين تاكنون كاملا مشخص نشده است.
هدف: مشخص كردن چگونگي تنظيم رفلكسي فشار خون بوسيله سيستمهاي سمپاتيكي و پاراسمپاتيكي پس از تزريق اپيدورال مورفين.
روشها: آزمايش بر روي موشهاي صحرايي (نر، وزن 250- 150 گرم) انجام شد كه به چهار گروه: گروه
(0.2 ml/kg normal saline) I، گروه (200 mg/kg, morphine sulphate) II، گروه (200 mg/kg morphine sulfate with 1 mg/kg atropine sulphate) III و گروه (200 mg/kg morphine sulphate and 1 mg/kg propranolol) IV تقسيم شدند. سالين و ساير داروها در ناحيه اپيدورال تزريق شدند. فشار خون سيستوليك (SBP)، فشار خون دياستوليك (DBP)، فشار خون متوسط شرياني (MAP)، و ضربان قلب (HR) در شروع آزمايش و 15، 30 ، 60 ،90 و 120 دقيقه پس از تزريق داروها و سالين به صورت داخل رگي اندازه گيري شدند. نالوكسان پس از 120 دقيقه در گروهها تزريق و فاكتورهاي هموديناميك مجددا بررسي گرديد. روش آماري t-test و ANOVA بكار گرفته شد و داده ها به صورت mean ± S.E.M محاسبه گرديد (P<0.05).
نتايج: تزريق اپيدورال مورفين در حيوانات باعث كاهش تمام فاكتورهاي هموديناميك گرديد و نالوكسان باعث افزايش فاكتورهاي فوق شد.
SBP، DBP، MAP و HR در گروههاي I و IV پس از زمانهاي 30 ، 60 ،90 و 120 دقيقه كاهش معني دار يافت.
بحث: نتايج پيشنهاد مي كند سيستم اپيوييدي بر فاكتورهاي هموديناميك تاثير مي گذارند. عدم كاهش
SBP، DBP،  MAP و HR در گروه دريافت كننده مورفين و آتروپين پيشنهاد مي كند اثر مورفين به وسيله سيستم كلينرژيك تعديل مي‌شود.

 
كليد واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 148  
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی