مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزيابي تجمعي كاربري هاي زمين در تخريب سيماي سرزمين مناطق روستايي تا شعاع 25 كيلومتري شهر ساري

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: مشايخي كرهرودي نرگس,آذري دهكردي فرود,صفاريان رضا
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي ارزيابي اثرات محيط زيستي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
زمان:  1385دوره 4
 
 
چکیده: 

ارزيابي تجمعي پيامد آثار نفوذ زبانه هاي كاربري اراضي بر سيماي سرزمين، به صورت تجمعي وضعيت تخريب در محدوده هاي مطالعاتي را مشخص مي كند. در اين مقاله زون بندي و سپس محاسبه مساحت كاربري ها در هر زون و بررسي روند تغيير مساحت در شعاع 25 كيلومتري ساري انجام شد. با توجه به تغييرات مساحت كاربري ها در هر حلقه، 4 زون شهري، زراعي، جنگلي و مرتعي مشخص شدند. در مرحله بعد در زون هاي مشخص شده، تحليل شبكه صورت گرفت زيرا جاده ها به عنوان شاخص نفوذ انسان بر محيط هستند و ارتباط پيچيدگي شبكه راه با پيامدهاي تجمعي كاربري اراضي و ميزان نفوذي كه انسان در هر زون داشته است، به عنوان مساله قابل طرح است. در اين مقاله تا شعاع 25 كيلومتري از مركز ساري در نظر گرفته شد و سپس با استفاده از نقشه كاربري اراضي مقياس 1:1000000 سال 1379 با ايجاد 50 حلقه بافر 500 متري كاربري هاي متمركز در حلقه ها مشخص شد. سپس شبكه راه در دو زون زراعي و جنگلي تحليل شد تا تاثير تجمعي فعاليت انساني در تخريب سيماي سرزمين تحليل شود. پيچيدگي شبكه با شاخص b و با محاسبهe  و v تعيين شد e تعداد اتصالات، v تعداد نقاط تقاطع و b=e/v پيچيدگي شبكه راه را نشان مي دهد. در زون زراعي،  v=59, e=36و  b=0.61در زون جنگلي  v=39, e=41و  b=1.02بدست آمد. مقدار شاخص b پيچيدگي شبكه راه و در نتيجه نفوذ تجمعي كاربري اراضي در زون زراعي را نشان مي دهد e و v نيز نشان دهنده كاهش نسبي نفوذ فعاليت انساني در زون جنگلي نسبت به زون زراعي است.

 
كليد واژه: ارزيابي اثرات تجمعي، زون بندي، تخريب سيماي سرزمين، كاربري زمين، ساري
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 39  
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی