برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر آلل آلانین ژن 2γPPAR-) Peroxisome Proliferator Activated Receptor –γ2) بر BMI در افراد دیابتی و چاق جمعیت ایرانی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: ميرزايي حسن,گل محمدي تقي,اكرمي سيدمحمد,دوستي محمود,حشمت رامين,نخجواني منوچهر,غفاري ابوالفضل,شاهي خسرو,اميري پروين
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: ژن (2γPPAR-) Peroxisome Proliferator Activated Receptor –γ2 عضوي از خانواده بزرگ گيرنده هاي هسته اي مي باشد كه تمايز آديپوسيت ها، متابوليسم ليپيد و حساسيت به انسولين را تنظيم مي كند. هدف مطالعه بررسي اثر آلل آلانين ژن 2γPPAR- بر BMI در افراد ديابتي و چاق مي باشد.
روشها: تعداد 312 نفر در چهار گروه سالم، چاق، ديابت نوع
II، ديابتي چاق طي يك مطالعه به صورت تصادفي انتخاب شدند و از نمونه هاي خون كامل آنها استخراج DNA صورت گرفت.
ژن 2γPPAR-
با روش PCR تكثير گرديد و سپس چند شكلي مربوطه  باروش RFLP بررسي گرديد. ارتباط بين اين ژنوتايپ ها و متغيرهاي باليني و بيوشيميايي نظيرBMI ،FBS ، HDL-C و TG مطالعه شد.
نتايج: فراواني آلل
G در گروه كنترل 089/0، در گروه چاق 166/0، در گروه ديابتي 057/0 و در گروه چاق ديابتي 102/0 مي باشد. مقايسه فراواني ژنوتايپ هاي -2γ PPAR در گروه چاق با گروه كنترل با استفاده ازآزمون X2 انجام گرديد ومشاهده گرديد كه بين چاقي با پلي مورفيسم Pro12Ala ژن 2γ-PPAR ارتباط معني داري وجود (۰.۰۲۵=pvalue و X2=۵.۰۱) ولي هيچ ارتباطي بين پلي مورفيسم Pro12Ala در گروه ديابتي (۰.۳۵۷=pvalue و X2=۰.۸۴۷) و چاق ديابتي (۰.۸۳۲=pvalue و X2=۰.۰۴۵) مشاهده نگرديد. افراد ناقل آللG ،FBS  كمتر و BMI بالاتري داشتند.
نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين مطالعه نشان مي دهد
كه پلي مورفيسم Pro12Ala ژن 2γ-PPAR با چاقي رابطه دارد و داشتن آلل) G آلانين) با افزايش  BMIو كاهش قند خون ناشتا پيوستگي دارد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 78  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی