برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ایجاد حالت آماده باش توسط هیپراکسی، روشی جدید برای ایجاد مقاومت در برابر ایسکمی در بافت کلیه رت

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: رسوليان بهرام*,مفيد محمود,هاشمي مدني سيدمحمدحسين,حسيني اكبري حسن محمد,باقري غلامرضا,عسگري عليرضا,خوش باطن علي
 
 *مرکز تحقيقات تروما، دانشگاه علوم پزشکي بقيه اله
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: در برخي مدلهاي حيواني، پيش درماني كوتاه مدت با اكسيژن مي تواند در بافتهاي قلب و نخاع در برابر آسيب بعدي ايسكمي-ريپرفيوژن (IR) ايجاد حفاظت كند. هدف از مطالعه حاضر اين بود كه براي اولين بار اثرات پيش درماني با محيط هيپراكسيك بر آسيب IR  كليه مورد بررسي قرار بگيرد.
روشها: اثرات پيش درماني با اكسيژن (95%³) بمقدار روزانه يك ساعت به مدت 5 روز بر آسيب
IR كليوي رتهايي كه كليه راست آنها خارج شده بود بررسي شد. شاخصهاي مورد مقايسه عبارت بودند از كليرانس كراتينين، كسر دفع سديم، كراتينين پلاسما، نيتروژن اوره خون (BUN) و مقياسهاي آسيب پاتولوژيك بافت كليه. رتها به سه گروه 40) IR دقيقه ايسكمي - 24 ساعت ريپرفيوژن)، شم (عدم ايسكمي) و هيپراكسي (5 روز پيش درماني متناوب با اكسيژن سپس 40 دقيقه ايسكمي - 24 ساعت ريپرفيوژن) تقسيم شدند.
نتايج: پيش درماني متناوب با اكسيژن سبب بهبود معني دار كليرانس كراتينين و كسر دفع سديم شد
.(p≤0.05) موارد با كراتينين يلاسمايي بالاتر از   175µmol/Lو BUN بيشتر از 26mmol/L در گروه هيپراكسي نسبت به گروه IR بطور معني داري فراواني كمتري داشتند .(p<0.05) اسكور آسيب بافتي جابلونسكي نيز بطور معني داري در گروه هيپراكسي كمتر از گروه IR بود (p<0.05) و ايجاد حالت آماده باش توسط محيط هيپراكسيك فراواني موارد نكروز توبولي شديد را بطور معني داري كاهش داده بود (12.5% در برابر 75%؛ .(p<0.05
نتيجه گيري: اين يافته ها نشان مي دهند كه پيش درماني متناوب با محيط هيپراكسيك مي تواند از شدت آسيب IR متعاقب آن بكاهد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 71  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی