برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تعیین میزان جهش اکسون های 5 تا 8 ژن P53 در نواحی مختلف روده بزرگ و ارتباط آن با شاخص های هیستوپاتولوژی در سرطان کولورکتال

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: گل محمدي رحيم*
 
 *دانشكده علوم پزشكي سبزوار
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

مقدمه: سرطان كولوركتال يكي از مهمترين سرطانهاي شايع جهان ميباشد. در سرطان كولوركتال عوامل مختلف محيطي، ژنتيكي و عادت هاي غذايي نقش دارند. ژن P53 مهمترين ژن مهار كننده تومور مي باشد، ميزان جهش اكسون هاي 5 تا 8 ژن P53 در نمونه هاي سرطاني كولوركتال در نواحي مختلف متفاوت گزارش شده است. هدف ما از اين مطالعه تعيين ميزان جهش اکسون هاي 5 تا 8 ژن P53 در نواحيه مختلف روده بزرگ و ارتباط آن با شاخص هاي هيستوپاتولوژي درسرطان كولوركتال مي باشد.
روش بررسي: ا ين مطالعه بر روي 80 نمونه سرطاني كولوركتال كه در طول سالهاي 82 تا 85 به بيمار ستانهاي شهر اصفهان مر اجعه كرده بودند انجام شد
.DNA نمونه ها با روش فنل كلروفرم، ايزوآميل الكل در بخش ژنتيك دانشكده پزشكي اصفهان استخراج گرديد و اكسون هاي 5 تا 8 ژن P53 ژن با PCR تكثير گرديد، و متعاقب الكتروفورز افقي با روش SSCP جهش اكسون هاي فوق تعيين شد. دادها با تست كاي دو  تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: از 80 نمونه مورد مطالعه در 33 مورد (25/41%) در اکسونهاي 5 تا 8 ژن
P53  جهش تشخيص داده شد که در 27 نمونه (34%) با پايداري پروتئين P53 همراه بود بين جهش اکسون هاي 5 تا 8 ژن P53 باپايداري بيا ن پروتنين P53 در سرطان کولورکتال ارتباط معني دار وجود داشت 001/ P<0بين جهش اکسون هاي 5 تا 8 ژن p53 با نواحي مختلف روده بزرگ ارتباط معني وجود نداشت همچنين بين جهش و Stage تومور ا رتباط معني دار وجود نداشت (05/P<0).
نتيجه گيري: مطالعه ما نشان مي دهد جهش اكسون هاي 5 تا 8 در سرطان كولوركتال در منطقه ما از الگوي خاصي تبعيت مي کند به طوري که اختلافات فاحشي را با برخي از نواحي جهان دارد .

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 140  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی