مشخصات مقاله

عنوان: 

آيا وضعيت سيروز صفراوي بر شل شدگي عصبي وابسته به اعصاب غيرآدرنرژيك غيركولينرژيك بافت كورپوس كاورنوزوم اثر مي گذارد؟

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: صادقي پوررودسري حامد,قاسمي مهدي,ماني عليرضا,دهپور احمدرضا
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

مقدمه: بيماري سيروز بر عملكرد هموديناميك سيستمهاي مختلف بدن اثر مي گذارد و افزايش توليد نيتريك اكسايد NO در پيدايش اين عوارض نقش اساسي دارد .NO سنتز شده بوسيله NOS در اعصاب غيرآدرنرژيك غيركولينرژيك بافت كورپوس كاورنوزوم نقشي حياتي در شل شدگي آن و ايجاد نعوظ دارد، در اين مطالعه حاضر با استفاده از مدل حيواني سيروز در وابستگي نعوظ ناشي از شل شدگي به اعصاب غيرآدرنرژيك غيركولينرژيك در كورپوس كاورنوزوم تحت تاثير سيروز قرار مي گردد، بررسي نموديم.
روشها: بافت كورپوس‌كاورنوزوم موشهاي صحرايي كنترل و سيروتيك (4 هفته پس از جراحي بستن مجراي صفراوي) جهت بررسي پاسخهاي شل شدگي به تحريكات الكتريكي در فركانسهاي مختلف در حمام ارگان جدا شد. اثرات تجويز حاد مهار‌ كننده هاي غيراختصاصي و اختصاصي آنزيم
NOS نوروني (به ترتيب L-NAME و (L-NPA بر پاسخهاي شل شدگي به تحريكات الكتريكي در دو گروه بررسي شد. همچنين، پاسخهاي شل شدگي به دوزهاي مختلف سديم‌نيتروپروسايد (دهنده NO) بررسي شد.
يافته ها: شل شدگي عصبي در حيوانات سيروتيك بطور معني داري (001/
 (P<0افزايش يافته بود L-NAME (0.03-10mM) و L-NPA (0-100mM) بطور معني داري (001/ (P<0باعث مهار پاسخها شدند، اما بافتهاي سيروتيك به اين اثرات مهاري مقاومتر (01/ (P<0بودند. پاسخها به سديم نيتروپروسايد در هر دو گروه يكسان بود.
نتيجه گيري: براي اولين بار نشان داديم كه وضعيت سيروتيك باعث افزايش شل شدگي عصبي بافت كورپوس كاورنوزوم موشهاي صحرايي مي شود. اين افزايش به علت افزايش فعاليت آنزيم
NOS نوروني در اعصاب كاورنوزال و متعاقبا افزايش توليد NO مي‌باشد.

 
كليد واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 45  
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی