برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

وجود رسپتورهای کانابینوئیدی CB و وانیلوئیدی VR در بافت کورپوس کاورنوزوم موشهای صحرایی نر و اثر کانابینوئیدهای اندوژن بر شل شدگی عصبی این بافت در موشهای دیابتیک

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: قاسمي مهدي*,صادقي پوررودسري حامد,ماني عليرضا,دهپور احمدرضا
 
 *گروه فارماكولوژي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، ايران
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

مقدمه: شل شدگي عصبي بافت كورپوس كاورنوزوم (بوسيله اعصاب غيرآدرنرژيك غيركولينرژيك) نقشي اساسي در ايجاد حالت نعوظ دارد كه توسط وضعيتهاي پاتولوژيكي همچون ديابت تحت تاثير قرار مي گيرد. هدف اين مطالعه بررسي وجود رسپتورهاي كانابينوئيدي و وانيلوئيدي و بررسي اثرات درماني آناندامايد (يك كانابينوئيد اندوژن) بر شل شدگي عصبي اين بافت در موشهاي صحرايي ديابتيك بوده است.
روشها: بافت كورپوس كاورنوزوم جهت 1) انجام آزمايش وسترن بلات بمنظور رديابي رسپتورهاي كانابينوئيدي
CB1، CB2 و وانيلوئيدي VR1 و 2) بررسي پاسخهاي شل شدگي به تحريكات الكتريكي در فركانسهاي مختلف در حمام ارگان از موشهاي صحرايي نر كنترل و ديابتيك 8 هفته (پس از تزريق داخل صفاقي استرپتوزوسين mg/kg 45) جدا شد. همچنين اثرات تجويز حاد آناندامايد بر پاسخهاي شل شدگي به تحريكات الكتريكي در بافتهاي جداشده ديابتيك بررسي شد (6 حيوان در هر گروه).
نتايج: آزمايش وسترن بلات حاكي از وجود رسپتورهاي
CB1 و VR1 اما نه CB2 در بافت كورپوس كاورنوزوم بود. پاسخهاي شل شدگي به تحريكات الكتريكي در بافتهاي منقبض شده با فنيل افرين (µM5/7) بطور معني داري (P<0.001) در حيوانات ديابتيك نسبت به كنترل كاهش يافته بود. تجويز حاد آناندامايد بطور معني دار (P<0.01) و وابسته به دوز (µM3،1،3/0) باعث افزايش پاسخها در حيوانات ديابتيك شد كه اين اثر با هريك از آنتاگونيستهاي اختصاصي رسپتورهاي CB1 (µMAM251) و وانيلوئيدي VR1 (كاپسازپين،µM 10) اما نه با آنتاگونيست CB2 (µMAM630) مهار شد.
نتيجه گيري: براي اولين بار نشان داديم كه رسپتورهاي
CB1 و VR1 در بافت كورپوس كاورنوزوم وجود دارند و آگونيست اندوژن اين رسپتورها يعني آناندامايد باعث بهبود شل شدگي عصبي اين بافت در حيوانات ديابتيك مي شود.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 86  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی