برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مقایسه اثرات Etomoxir و Ranolazine بر روی انفارکت سایز قلب ایسکمیک

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نجفي مسلم,اعتراف اسكويي طاهره,گرجاني عليرضا
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: تاكنون مطالعه مقايسه اي بر روي اثرات محافظتي Etomoxir و Ranolazine در آسيبهاي ناشي از ايسكمي ورپرفيوژن (به ويژه انفاركت سايز) انجام نشده است، لذا اثرات آنها بر روي انفاركت سايز قلب ايسكميك رت بررسي و مقايسه شدند.
روشها: قلب ايزوله شده رتها به 3 گروه تقسيم شده و با اتصال به دستگاه لانگندورف، جريان محلول كربس با فشار ثابت برقرار شد. گروه كنترل در زمان استابيليزاسيون، 30 دقيقه ايسكمي ناحيه اي و 120 دقيقه رپرفيوژن، محلول كربس معمولي و گروههاي تست، محلول كربس حاوي 1 ميكرومول
Etomoxir و يا 20 ميكرومول Ranolazine دريافت داشتند. با اتمام رپرفيوژن، قلب رتها با اوانس بلو رنگ آميزي شده و به چند قطعه بريده شدندو بلافاصله با محلول 1% تري فنيل تترازوليوم كلرايد مجاور شده و در فرمالين ثابت گرديدند. سپس سايز نواحي انفاركته با روش پلانيمتري كامپيوتري اندازه گيري شد.
نتايج: يافته ها نشان داد كه
Etomoxir موجب كاهش معني داري در وسعت ناحيه انفاركته مي گردد. در گروه كنترل، انفارکت سايز 9/2±3/46 درصد بود ولي در گروه دريافت کنندهEtomoxir ، به 5±9/20 درصد كاهش يافت (p<0.01) .پرفيوژن کربس حاوي Ranolazine كاهش بيشتري دراندازه انفاركت ايجاد نمود (6/3 ±4/16 درصد). مقايسه آماري بين دو گروه تست، تفاوت معني داري در كاهش انفاركت سايز نشان نداد.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد که
Etomoxir (مهار کننده ورود اسيدهاي چرب به ميتوكندري ها) و Ranolazine مهار كننده بتا اکسيداسيون اسيدهاي چرب در ميتوكندري ها) احتمالا با افزايش غير مستقيم اکسيداسيون گلوکزدرزمان ايسکمي و رپرفيوژن، موجب کاهش انفارکت سايز مي شوند. اين مطالعه، وجود اثرات محافظتي Etomoxir و Ranolazine را بر روي انفاركت سايز نشان داد بدون آن كه تفاوت معني داري در اين اثرات با هم داشته باشند.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 82  
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی