برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

رابطه سن و جنس بر شاخص های همودینامیک مغز

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: قندهاري كاويان,حسن پور محمد,صابر سيامك
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: هموديناميك مغز توسط فنآوري داپلر ترانس كرانيال قابل بررسي بوده و تاثير عوامل متعددي مانند سن و جنس بر هموديناميك مغز بايد مورد توجه قرار گيرد.
مواد و روشها: اين مطالعه توصيفي - تحليلي بر روي 150 فرد سالم داوطلب (75 زن و 75 مرد) در سه گروه سني 20 تا 39 سال، 40 تا 59 سال و 60 تا 79 سال به تعداد مساوي انجام شده است. هموديناميك مغز با فن آوري داپلر ترانس كرانيال توسط دستگاه وينگمد 800 نروژي و پروب 2 مگا هرتز بررسي شد. از طريق ترانس تمپورال شريان مغزي مياني در عمق 50- 55 ميليمتري مورد مطالعه قرار گرفت. ميانگين مقادير حداكثر سرعت خون در سيستول، سرعت متوسط خون و سرعت آن در انتهاي دياستول در گروههاي سني و جنسي مشخص و با يكديگر مقايسه شد.

نتايج: ميانگين سرعت حداكثر سيستوليك و سرعت متوسط خون با افزايش سن در سه گروه سني بطور معني داري كاهش داشت
(P<0.05) ، ميانگين سرعت خون در انتهاي دياستول در گروه سني دوم كاهش معني داري نسبت به گروه سني اول نداشت (P=0.182)، اما در گروه سني سوم بطور معني داري كمتر از دو گروه ديگر بود (P<0.05) . ميانگين مقدار سرعت متوسط خون و سرعت خون در انتهاي دياستول در زنان مورد مطالعه بطور معني داري بيشتر از مردان بود(P<0.05) . اما اين افزايش در مورد ميانگين مقادير حداكثر سرعت خون در سيستول معني دار نبود (P=0.248).
نتيجه گيري: رابطه متغيرهاي سن و جنس بر شاخص هاي هموديناميك مغز، در اين مطالعه مشابه تحقيقات ديگر در اين زمينه بوده و در تفسير هموديناميك مغز بايد مورد توجه قرار گيرد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 91  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی