برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر ADP-Mg بر تک کانال پتاسیمی راف اندوپلاسمیک رتیکولوم (RER) الحاقی در غشا دو لایه لیپیدی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: الياسي افسانه*,اشرف پور منوچهر,صغيري رضا
 
 *گروه فيزيولوژي و مرکز تحقيقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: کانالهاي پتاسيمي  ميتوکندري و RER در Signaling داخل سلولي نقش دارند. کانالهاي پتاسيمي ميتوکندري در آپوپتوز دخالت دارند ولي در باره نقش فيزيولوژيک، فارماکولوژيک کانالهاي پتاسيمي RER اطلاعاتي وجود ندارد. مطالعات قبلي ما حاکي از فرکانس پايين باز شدن کانال پتاسيمي RER در ولتاژهاي کمتر از30mV  است لذا تعيين فاکتورهاييکه سبب فعال شدن کانال گردد حايز اهميت است. چون فسفريلاسيون کانال يکي از پارامترهاي مهم gating است پژوهش حاضر بمنظور بررسي اثر ADP-Mg بر کانال مذکور انجام گرفت.
مواد و روشها: ثبت از تک کانال متعاقب الحاق آن در غشا دو لايه ليپيدي فسفاتيديل
کولين(PC) با روش Single Channel Recording انجام شد.استخراج PC بروش Singleton، تشکيل غش دو لايه ليپيدي در منفذ 250 ميکرون بروش Muller و استخراج RER مطابق متد Can صورت گرفت. نتايج با متدNoise Free Markov's analysis  با نرم افزار Clampfit9 آناليز گرديد.
نتايج: نتايج نشان مي دهند
ADP-Mg،2.5Mm  در ولتاژ +40mV فاقد اثر بر کانال پتاسيمي RER است ولي در ولتاژهاي زير پتانسيل معکوس، فعاليت کانال توسط ADP-Mg بطور معني داري افزايش مي يابد و متوسط زمان باز بودن کانال در ولتاژهاي -10, 0 , +20 mv  به 0.7 مي رسد.
بحث: بر اساس مطالعه حاضر ADP-Mg فعاليت  کانال پتاسيمي RER را بصورت وابسته به ولتاژ افزايش مي دهد، در ولتاژ 40mV+ که ماکزيمم فعاليت وجود دارد کانال تحت تاثير قرار نمي گيرد ولي در ولتاژهاي کمتر از 30mV+ که ممکن است ولتاژ فيزيولوژيک غشاRER باشد کانال توسط ADP-Mg فعالتر مي شود. احتمالا کانال مورد مطالعه که با فسفريلاسيون فعالتر مي شود توسط عوامل متابوليک کنترل و در حفظ هومئوستاز لومن ER نقش دارد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 107  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی