برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارتباط بین فنوتیپ های آلفا یک آنتی تریپسین (AAT) و بیماری انسدادی مزمن ریوی (COPD)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نژادوند سعيد,صاحب قدم لطفي عباس,مصباح نمين سيدعليرضا,مطاع علي,خوشدل عليرضا,اعتمادي كيا بتول
 
 
 
عنوان همایش: همايش دوسالانه ايمونولوژي، آسم و آلرژي
نوع همایش:  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
حامی:  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران
زمان:  1386دوره 6
 
چکیده: 

COPD بيماري انسدادي مزمن ريوي، به صورت غيرقابل برگشت و معمولا پيشرونده مشخص مي شود. اين بيماري در نتيجه التهاب راههاي هوايي پريفرال و از دست رفتن خاصيت انعطاف پذيري ريه در نتيجه تخريب پارانشيمال بوجود مي آيد. فاكتورهاي ژنتيكي دخيل در COPD شامل نقص در آلفايك آنتي تريپسين (AAT)، آلفا يك انتي كيموتريپسين، آلفادو ماكرو گلوبولين و چندين فاكتور ديگر مي باشند.AAT  يک پروتئين با پلي مرفيسم بالاست که بيش از 100 الل آن تا به امروزه گزارش گرديده است. الل M الل طبيعي، و الل هاي Z و S جزو الل هاي ناقص AAT مي باشند که با بيماريها در ارتباطند. اشخاص با فنوتيپ ZZ داراي نقص شديدي بوده و خطر بالايي براي ابتلا به COPD دارند. اين تحقيق با هدف تعيين و گزارش واريانت هاي AAT خصوصا فنوتيپ هاي ناقص، در بيماران COPD صورت گرفت. تعداد 76 بيمار COPD از بيمارستان مرکزي ريه انتخاب و قبل از نمونه گيري شرح حال کاملي از بيماران شامل مشخصات فردي (سن، جنس و غيره)، سابقه فاميلي بيماري، علايم باليني و غيره بعمل آمد. براي تعيين فنوتيپ AAT سرم بيماران از تکنيک ايزوالکتروفورز فوکوسينگ (IEF) استفاده شد (IEF يک تکنيک استاندارد براي تعيين فنوتيپ هاي AAT و ساير پروتئين ها مي باشد). يک گروه شاهد نيز مشابه گروه بيمار (از لحاظ سن و جنس) در نظر گرفته شد. نتايج با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرر گرفت و براي مقايسه ميزان شيوع فنوتيپها در گروههاي بيمار و شاهد از تست فيشر استفاده گرديد. شيوع فنوتيپ هاي AAT در بيماران COPD به ترتيب 88/2MM، 7/9MZ،  2/6MSو  1/3ZZ درصد بود، در حاليکه در گروه شاهد فقط يک مورد فنوتيپ MS مشاهده گرديد و بقيه داراي فنوتيپ نرمال MM بودند. در بررسي ما فنوتيپ SS يا SZ مشاهده نشد. با توجه به نتايج حاصل، اختلاف معني داري بين شيوع فنوتيپ MS در دو گروه بيمار و شاهد مشاهده نشد (P=1.000). با اين وجود، ميزان شيوع فنوتيپ MZ در گروه بيمار بيشتر از گروه شاهد بود و اين اختلاف از لحاظ آماري معني دار بود (P=0.028). در فنوتيپ ZZ، کاهش شديد AAT سرمي (بعلت تاخوردگي نامناسب پروتئين و تجمع داخل سلولي آن در سلول هاي کبدي) باعث فعاليت بي رويه پروتئازها مي شود که نتيجه آن تخريب الاستين ريه و بوجود آمدن COPD مي باشد. کاهش شديد فعاليت تنفسي در فنوتيپ ZZ ثابت شده است. نتايج همچنين نشان مي دهد که الل S در حالت هتروزيگوس (MS) ريسک فاکتوري براي بيماري COPD محسوب نمي شود، علي رغم اينکه الل S از الل هاي شايع در مناطق مديترانه اي و از جمله کشورمان ايران مي باشد. شيوع بالاي هتروزيگوت MZ در ميان بيماران مبتلا به COPD احتمالا نشان دهنده ريسک فاکتور بودن فنوتيپ MZ در اين بيماران مي باشد، چرا که کاهش فعاليت تنفسي در فنوتيپ MZ وجود دارد، ولي در فنوتيپ MS مشاهده نشده است.  

 
کلید واژه: آلفايك آنتي تريپسين، ايزوالکتروفورز فوکوسينگ، پلي مرفيسم
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 149  
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی