مشخصات مقاله

عنوان: 

شهرستان اروميه در سال 1385

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: رستم زاده خامنه زكيه,برادران صفا محمد,سپهروند نريمان,يحيوي قره باغ ربابه
 
 
 
عنوان همایش: همايش دوسالانه ايمونولوژي، آسم و آلرژي
نوع همایش:  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
حامی: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران
زمان:  1386دوره 6
 
 
چکیده: 

مقدمه: ويروس HTLV از خانواده رتروويريده است که بعنوان عامل ايجاد کننده لوسمي سلولهاي T، پاراپارزي اسپاستيک و لنفادنيت نکروزان بافتي گزارش شده است. مهمترين راه انتقال آن از طريق خون آلوده مي باشد که بيماران دريافت کننده خون (تالاسمي، هموفيلي و همودياليزي) مي توانند در معرض آلودگي به اين ويروس باشند. در اين ميان ضعف سيستم ايمني در بيماران همودياليزي، ريسک ابتلا به اين ويروس را افزايش مي دهد. هدف اين مطالعه، بررسي شيوع اين ويروس در بيماران همودياليزي و اهداکنندگان خون و همچنين آگاهي از عوامل خطرزا مي باشد.
مواد و روشها: در اين مطالعه توصيفي Cross-sectional در ابتدا مشخصات دموگرافيک تمام بيماران از نظر سن، جنس، تعداد دفعات تزريق خون در طول سال و ... در بيماران همودياليزي و اهدا کنندگان خون (گروه کنترل) اخذ شد. ضمنا سرم افراد در هر دو گروه از نظر سرولوژي Anti-HTLV I/II با روش ELISA مورد بررسي قرار گرفت و داده هاي بدست آمده توسط آمار توصيفي و تحت نرم افزاري آماري SPSS software ver11.5 مورد آناليز قرار گرفت.
نتايج: 114 بيمار همودياليزي و 2046 اهدا کننده خون مورد بررسي قرار گرفتند که در گروه همودياليزي ها 49 نفر (42.9%) مونث و 65 نفر (57%) مذکر بودند. در گروه اهداکنندگان خون، 1910 نفر (93.4%) مذکر و 136 نفر (6.6%) مونث بودند. ميانگين سن بيماران همودياليزي 45 سال بود. 3 نفر از 114 بيمار همودياليزي سروپوزيتيو بودند. (شيوع سروپوزيتيويتي HTLV 2.63% بود) که 2 نفر از آنها مونث و يک نفر مذکر بودند. در گروه اهدا کنندگان خون، در آزمايش سرولوژي به روشELISA ، 1997 نفر (97.6%) سرونگاتيو و 49 نفر (2.4%) سروپوزيتيو بودند که موارد مثبت توسط وسترن بلات تاييد شد. در اين گروه شيوع کلي سرمي HTLV ، 0.34% محاسبه شد.
بحث : با توجه به غربالگري نشدن خونهاي اهدا شده ، بيماران دريافت کننده خون در معرض خطر آلودگي به ويروس HTLV مي باشند. احتمال مي رود که تماس بيشتر با خونهاي آلوده و ضعف سيستم ايمني در بيماران همودياليزي باعث افزايش ميزان بروز در اين بيماران شده باشد، لذا غربالگري خونهاي اهدا شده و افراد high risk مي تواند از ابتلا به اين ويروس در اين جمعيتها جلوگيري کند.

 
كليد واژه: ويروسHTLV، همودياليزي ها، اهداکنندگان خون
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 51  
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی