مشخصات مقاله

عنوان: 

رسم نقشه تخمين و نقشه خطاي تخمين در سه بعد براي اكسيد كلسيم (CaO) داده هاي معدن سيمان زنجان با روش زمين آماري

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: محمدي منوچهر*,آقابابايي حميد,خجسته عنايت اله,مودبي احمد,محمدزاده محمدجعفر
 
 *تبریز، شهر جدید سهند، پردیس دانشگاه صنعتی سهند تبریز، دانشکده معدن
 
عنوان همایش: كنفرانس مهندسي معدن ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن مهندسی معدن ایران
زمان:  1383دوره 1
 
 
چکیده: 

کاستن خطاي ارزيابي ذخاير معدني تاثير بسزايي در آينده کاري و اقتصادي يک معدن دارد. در ارزيابي ذخاير معدني به روشهاي سنتي علاوه بر دقت پايين تخمين، بدست آوردن توزيع خطاي محاسبات غير عملي است، در صورتيکه در روشهاي تخمين زمين آماري، با استفاده از مدلسازي تغييرات، دقت تخمين ها افزايش و خطا به حداقل رسيده و تابع توزيع خطا در بخشهاي مختلف معدن، قابل محاسبه خواهد بود. در اين مقوله با استفاده از روشهاي زمين آماري، مقدار کميت اکسيد کلسيم بصورت فضايي در کل معدن (اعم از نقاط نمونه برداري شده يا نمونه برداري نشده) طي بررسيهاي آماري کلاسيک، اعمال تبديلهاي مناسب، محاسبه تغييرپذيري داده ها، مدلسازي تغييرات و در نهايت محاسبه تخمين ها و خطاي مربوط به تخمين هر بلوک در معدن مورد بررسي قرار گرفته و نقشه هاي مربوطه ترسيم گرديده است.

 
كليد واژه: واريوگرام، كريجينگ، دامنه تاثير، ساختار فضايي، مدل رازش، ناهمسانگردي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 38   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی