مشخصات مقاله

عنوان: 

مقايسه نتايج حاصل از تخمين تراوايي سازند با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي و روش آناليز رگرسيوني

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: محمدپور ايرج,رضايي محمدرضا
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس مهندسي معدن ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن مهندسی معدن ایران
زمان:  1383دوره 1
 
 
چکیده: 

تراوايي يکي از مهمترين ويژگيهاي سازندهاي هيدروکربوردار ميباشد. در حقيقت دانستن مقادير صحيح تراوايي بهمنزله يک ابزار موثر، کارآمد و مهم براي مهندسين نفت در امر فرايند توليد و مديريت يک ميدان ميباشد. تا به امروز صنعت نفت سعي کرده است تا مقادير صحيح تراوايي را از طريق اندازه گيريهاي مستقيم آزمايشگاهي بر روي مغزه ها و يا تفسير آزمايش چاه بدست آورد. البته هر دوي اين روشها صحيح بوده، اما براي توصيف کامل مخزن کافي نمي باشند، زيرا در هر ميدان نفتي به دليل وقتگير بودن و نيز هزينه زياد فقط تعداد محدودي از چاهها مغزه گيري شده و يا آزمايش چاه فقط به تعداد محدود در هر ميدان نفتي توصيه ميشود. يکي از اهداف مطالعات پتروفيزيکي تخمين دقيق و صحيح تراوايي در چاههايي است که اندازه گيري تراوايي در آنها به هر دليلي (نبود مغزه، وجود شکستگي در نمونه ها و ...) ممکن نمي باشد. رسيدن به اين هدف مشکل است، زيرا هيچ لاگي که بتواند مستقيما تراوايي را در يک چاه اندازه بگيرد، توسعه پيدا نکرده است. در اين مطالعه با استفاده از روش آناليز رگرسيوني و تکنيک شبکههاي عصبي مصنوعي پارامتر تراوايي در سنگهاي کربناته با استفاده از داده هاي لاگينگ مورد محاسبه و تخمين قرار گرفت. مقايسه نتايج بدست آمده از اين تحقيق نشان مي دهد که اين روشها تراوايي را در حد قابل قبولي تخمين ميزنند که در اين بين آناليز رگرسيوني نسبت به شبکه هاي عصبي مصنوعي نتايج بهتري را بدست مي دهد.

 
كليد واژه: تراوايي، سنگ كربناته، داده هاي لاگ، مغزه، شبكه هاي عصبي مصنوعي، آناليز رگرسيوني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 43   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی