برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی کارایی حذف نیترات از آب آشامیدنی با استفاده از رزین آنیونی قوی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: دهقاني منصوره,خاشي زهرا,طباطبايي سيدمحمدرضا
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي بحران آب
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه زابل
زمان:  1387دوره 1
 
چکیده: 

يکي از مواردي که سلامت آب را زير سوال مي برد، نيترات و به طور کلي ترکيبات ازته است. از آنجايي که آب يکي از ارکان مهم زيست محيطي است. با توجه مساله کمبود نزولات آسماني و بحران شديد آب در استان فارس و پائين آمدن کيفيت آب از نظر افزايش ميزان نيترات در منابع آب، لذا بر آن شديم که مطالعه اي در ارتباط با آلاينده نيترات به عنوان يکي از عواملي که سلامت آب را به خطر مي اندازد انجام دهيم. آلودگي نيترات در آبهاي سطحي و زيرزميني يک مشکل مهم و رو به رشد در همه جهان است. اگر چه در اغلب آبهاي طبيعي غلظت نيترات به مقدار کم وجود دارد، ليکن غلظت بيش از حد آن در آبهاي زير زميني اساسا در نتيجه فضولات حيواني و انساني و همچنين در نتيجه استفاده بيش از حد از کودهاي شيميايي است. لذا به دليل اهميت بهداشت آب، خصوصا با توجه به بحران آب، تحقيق حاضر جهت بررسي کارايي رزين آنيوني به منظور ارائه يک راهکار مناسب براي حل مشکل افزايش غلظت نيترات، در منابع آب آشاميدني مي باشد. اين تحقيق به صورت يک مطالعه آزمايشگاهي با استفاده از ستون حاوي رزين آنيوني قوي در مقياس کوچک، در دانشکده بهداشت شيراز و با هدف تعيين ميزان جذب نيترات از نمونه هاي آب به وسيله رزين Amberjet 4200 Cl انجام شد. اندازه گيري نيترات به روش اسپکتروفتومتري در طول موج 220 نانومتر، با روش استاندارد متد انجام گرديد. در اين مطالعه پس از اندازه گيري ارتفاع و زمان ماند بهينه، ميزان جذب نيترات از ستون تبادل يون تعيين گرديد. يافته ها: داده هاي حاصل از آناليز نمونه هاي آب خروجي از ستون نشان داد که افزايش غلظت نيترات ورودي از 25 به 125 ميلي گرم بر ليتر تاثيري در روند حذف نيترات ندارد و راندمان حذف نيترات در کليه غلظت ها برابر 100% است. استنتاج: با توجه به اين که غلظت هاي به نيترات در آزمايشات، نزديک به غلظت آب چاه هاي آلوده شيراز انتخاب شده، لذا کارايي اين رزين براي استفاده در تصفيه منابع آب آشاميدني آلوده بسيار مطلوب است

 
کلید واژه: نيترات، آب آشاميدني، رزين آنيوني قوي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 255   pdf-file
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی