نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی مقاومت به خشکی آخر فصل 7 رقم گندم در منطقه جیرفت

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: بخشنده اسماعيل,هاشمي فربد,راه چمندي حسن,سليماني امان اله
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي بحران آب
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه زابل
زمان:  1387دوره 1
 
چکیده: 

محدوديت منابع آب و گسترش سطح زير کشت با هدف افزايش توليد محصولات زراعي، اهميت دستيابي به ژنوتيپ هاي متحمل به شرايط محيطي دشوار با راندمان مصرف آب بالا را آشکار مي سازد. به منظور ارزيابي تغييرات عملکرد دانه و اجزاي آن و همچنين برخي صفات زراعي ژنوتيپ هاي گندم در شرايط تنش خشکي، آزمايشي بر اساس قطع آب آبياري در مرحله 50% خوشه دهي با 7 ژنوتيپ گندم شامل ارقام وريناک، چمران، آنفارم، ياوارس مادري، S-78-11، کرخه و ياوارس گواهي شده تحت شرايط آب و هوايي جيرفت در سال 87-1386 اجرا گرديد. اين آزمايش در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار اجرا شد. تجزيه واريانس داده ها نشان داد که بين ژنوتيپ هاي مورد مطالعه از نظر وزن هزار دانه، تعداد ساقه در هر بوته و تعداد ساقه غير بارور در هر بوته در سطح 5% و براي تعداد ساقه بارور در هر بوته، طول سنبله، تعداد دانه در واحد سطح و طول ريشک در سطح 1% تفاوت معني داري وجود داشت. مطالعات انجام شده نشان مي دهد که ارقام مختلف گندم نسبت به تنش خشکي عکس العملهاي متفاوتي از خود نشان دادند به طوري رقم ياوارس گواهي شده و S-78-11 کمترين عملکرد دانه را در بين ارقام داشته و با ساير ارقام تفاوت معني دار داشته اند. بيشترين عملکرد دانه مربوط به رقم هاي وريناک، آنفارم، چمران، کرخه و ياوارس مادري بود که با يکديگر تفاوت معني داري نداشتند. در نتيجه با تعيين شاخص هاي مناسب در اصلاح ارقام متحمل مي توان خسارت ناشي از تنش خشکي را به حداقل رساند.

 
کلید واژه: تنش خشکي، عملکرد دانه، اجزاي عملکرد، ارقام گندم
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 71   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی