برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر کم آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب گندم زمستانه در همدان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: محسني موحد سيداسداله,سپهري علي,يزدي زهرا,باب الحوائجي حسن
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي بحران آب
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه زابل
زمان:  1387دوره 1
 
چکیده: 

با توجه به محدود بودن منابع آب در بخش کشاورزي، بکارگيري هر راهکاري به منظور صرفه جويي در مصرف آب و نيز افزايش سطح زير کشت از اهميت زيادي برخوردار است. يکي از اين راهکارها کم آبياري مي باشد. از آن جائي که کم آبياري به صورت حذف مرحله اي براي کشاورزان آسان تر قابل اجرا مي باشد، لذا در اين تحقيق به منظور بررسي اثر کم آبياري روي رشد و عملکرد گندم آبي (رقم الوند) در منطقه همدان از حذف مرحله اي آبياري استفاده شده است. بدين منظور گندم رقم الوند در کشت زمستانه در مزرعه آزمايشي دانشگاه بوعلي سينا و در قالب طرح آزمايشي بلوک هاي کامل تصادفي با شش تيمار آبياري در سه تکرار طي دو سال متوالي (1385-1383) تحت کم آبياري قرار گرفت. اعمال کم آبياري بصورت حذف بعضي نوبت هاي آبياري صورت گرفته و در ساير نوبت ها، آبياري بطور کامل انجام شده است. هدف عمده از اين تحقيق تعيين مراحل حساس و بحراني رشد و نقش آبياري و همچنين تعيين آبياري هاي کم بازده و قابل حذف در يک طرح کم آبياري بوده است. نتايج حاکي از آن است که تمام تيمارهاي آبياري سبب کاهش عملکرد دانه، عملکرد ماده خشک و وزن هزار دانه شده اند. اثر تيمار بر عملکرد دانه در سال اول معني دار نبود، ليکن بر عملکرد ماده خشک با سطح اطمينان 95% معني دار شده است. در سال دوم اثر تيمار بر عملکرد دانه، عملکرد ماده خشک و وزن هزار دانه همگي با سطح اطمينان 99% معني دار مي باشد. در اين تحقيق مشخص گرديد که در کشت زمستانه گندم رقم الوند در همدان مراحل گرده افشاني يا گلدهي و مرحله شيري خميري شدن و مرحله پر شدن دانه نسبت به ساير مراحل رشد از حساسيت بيشتري برخوردار است. همچنين دوره گلدهي حساس ترين دوره به کمبود آب است و حذف آبياري در اين مرحله لطمه بيشتري به محصول وارد کرده و عملکرد را بيشتر کاهش خواهد داد. تيمارهاي E و C کمترين کاهش محصول را داشته (بترتيب 8.9 و 14.5 درصد) و کارايي مصرف آب در آن ها بيشتر از تيمار شاهد (آبياري کامل) مي باشد، لذا در صورت لزوم مي توان يک نوبت آبياري در يکي از مراحل ساقه رفتن يا سفت شدن دانه را حذف نمود.

 
کلید واژه: کم آبياري، گندم رقم الوند، مراحل بحراني رشد
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 216   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی