نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد محصول چغندرقند

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: اسماعيلي مهدي,فيضي محمد,كشكولي حيدرعلي
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي بحران آب
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه زابل
زمان:  1387دوره 1
 
چکیده: 

يکي از مشکلات اساسي در امر کشاورزي مناطق خشک و نيمه خشک ايران وجود منابع آب با کيفيت نامطلوب مي باشد. وجود آبهاي شور موجب ايجاد محدوديت زيادي براي توسعه کشاورزي و استفاده از منابع آب و خاک شده است. از اين رو برنامه ريزي و مطالعه بر روي کشت گياهان مقاوم و يا نيمه مقاوم به شوري و استفاده بهينه از منابع آب و خاک ضروري به نظر مي رسد. ميزان کاهش عملکرد محصولات زراعي در درجات مختلف شوري خاک و آب به وسيله آزمايشگاه شوري آمريکا مورد مطالعه قرار گرفته است ولي مقادير ارائه شده نمي تواند در ساير شرايط اقليمي کاملا صدق نمايد. لذا تعيين مقاومت گياهان مختلف به شوري خاک و آب و کاهش عملکرد آنها به منظور استفاده در برنامه ريزي هاي هر اقليم لازم است. بررسي امکان استفاده از آبهاي موجود در منطقه با توجه به ميزان عملکرد محصول مي تواند در جهت تخصيص آب و طراحي سيستمهاي آبياري و زهکشي و بهره برداري اصولي و بهينه از اين گونه منابع خاک و آب مفيد واقع شود. در اين مطالعه نوع کيفيت آب آبياري از قرار شوري هاي 2، 8 و 12 دسي زيمنس بر متر به منظور بررسي عملکرد چغندرقند در چهار تکرار در قالب طرح آماري بلوکهاي کامل تصادفي در ايستگاه تحقيقات زهکشي و اصلاح اراضي رودشت واقع در شرق اصفهان از ارديبهشت تا آذر سال 1386 اجرا شد. نتايج حاصله نشان مي دهد که اعمال آبياري با شوري هاي فوق تفاوت معني داري را از نظر عملکرد غده، درصد ناخالص قند و عملکرد قند نداشته است. به طوريکه متوسط عملکرد غده در تيمارهاي فوق به ترتيب 41437، 40019 و 39037 کيلوگرم در هکتار و ميزان درصد قند ناخالص 21.15، 20.98 و 20.99 و ميزان عملکرد قند 8761، 8398 و 8189 کيلوگرم در هکتار بوده است. در اين مطالعه همچنين روابط بين شوري آب آبياري و شوري خاک نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

 
کلید واژه: شوري آب آبياري، عملکرد غده، عيار ناخالص قند، عملکرد قند، شوري عصاره اشباع خاک، يونهاي خاک
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 138   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی