نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی و ارزیابی رابطه ی برند کارفرما با نگرش کارکنان در شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی(ره)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: رفیعی لیلا,نعمتیان محمود,مسرور غلامعلی
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي مديريت و صنعت
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه پژوهشی مدیریت مدبر با مشارکت انجمن ها و مجامع علمی
زمان:  1400دوره 1
 
چکیده: 
هدف پژوهش حاضر بررسی بررسی و ارزیابی رابطه ی برند کارفرما با نگرش کارکنان در شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) بود. روش پژوهش حاضر، توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) تشکیل می دهند. بر اساس اعلام اداره کارگزینی پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) تعداد کارکنان این سازمان 220 نفر می باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 140 نفر از کارکنان شرکت یاد شده تعیین گردید که از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه استاندارد ارائه شده توسط ارگون و تاتار( 2018) بود. برای آزمودن مدل این تحقیق از آمار های توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج تحلیل فرضیه ها نشان داد که برند کارفرما با نگرش کارکنان در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معنی دار داشت (05/0 P<) همچنین بین مولفه های نگرش کارکنان مولفه های آن (رفتار شهروندی، (05/0 P< ). هویت سازمانی (05/0 P< ) و تمایل به ماندگاری(05/0 P<)با برند کارفرما رابطه معنی دار وجود داشت.
 
کلید واژه: برند کارفرما,بر نگرش کارکنان,شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی(ره),همبستگی پیرسون
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 39   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی