برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی مدل WMS در تخمین مشخصه های هیدروگراف سیل (مطالعه موردی: حوضه معرف کسیلیان)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: اوجاقلو حسن,سهرابي تيمور,صابري مرتضي
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي بحران آب
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه زابل
زمان:  1387دوره 1
 
چکیده: 

رخدادهاي طبيعي از جمله سيل از مشکلات اساسي بشر بوده و به عنوان يکي از جدي ترين بحران هاي آب تلقي مي شود. يکي از ضروريات در اين زمينه، آگاهي از تناوب و بزرگي اين وقايع مي باشد. يکي از راههاي دستيابي به اين هدف، استفاده از مدل هاي شبيه سازي جريان در آبراهه ها مي باشد. مدل هاي مختلفي در چند سال اخير، براي برآورد مقدار سيلاب توسعه يافته اند. يکي از اين مدل هاي جديد، مدل هيدرولوژيکي و هيدروليکيWMS (Watershed Modeling System)  مي باشد که با استفاده از نقشه رقومي ارتفاع حوضه، محدوده و شبکه آبراهه ها را ترسيم و مشخصات فيزيوگرافي را محاسبه مي نمايد. همچنين اين مدل با وارد کردن نقشه گروه هاي هيدرولوژيکي خاک و کاربري اراضي، قادر به تهيه نقشه شماره منحني (CN) خواهد بود. در مطالعه حاضر به منظور ارزيابي عملکرد مدل /HEC-1 WMS در شبيه سازي هيدروگراف سيل، از آمار موجود ايستگاه هاي سينوپتيک و هيدرومتري حوضه معرف کسيليان، استفاده گرديد. مقدار خطاي برآورد شده دبي اوج، حجم رواناب و زمان رسيدن به اوج با استفاده از مدل به ترتيب 4 و 7 و 21 درصد بدست آمدکه بيان کننده عملکرد مطلوب مدل در تخمين دبي اوج و حجم رواناب مي باشد. همچنين نتايج حاصل از آناليز حساسيت مدل نسبت به تغييرات رطوبت اوليه خاک و روش هاي محاسبه زمان تمرکز نتايج نشان داد مقدار دبي اوج بر خلاف حجم رواناب، حساسيت قابل ملاحظه اي نسبت به تغييرات رطوبت اوليه خاک دارد.

 
کلید واژه: مدل WMS، دبي اوج، هيدروگراف سيل، حجم رواناب، آناليز حساسيت
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 125   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی