نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

پیش بینی مدل علی بهزیستی روانشناختی بر اساس سرمایه روانشناختی با نقش واسطه ای ذهن آگاهی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: معصوم پرست شیوا,زارع بهرام آبادی مهدی*,خوئینی فاطمه,مرادی حجت اله
 
 *پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، سازمان سمت، تهران، ایران
 
عنوان همایش: همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه پژوهشی مدیریت مدبر با مشارکت انجمن ها و مجامع علمی
زمان:  1400دوره 10
 
چکیده: 
زمینه: کارکنان آموزش و پرورش به اقتضای شرایط شغلی مهمی که دارند همواره با عوامل مختلفی مواجه می شوند که سلامت روان آنان را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین توجه به بهزیستی روانشناختی کارکنان و عوامل مؤثر بر آن بسیار مهم می باشد. هدف: این پژوهش با هدف تبیین مدل بهزیستی روانشناختی بر اساس سرمایه روانشناختی با نقش واسطه ای ذهن آگاهی در کارکنان آموزش و پرورش صورت گرفت. روش: پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی و روش مدلیابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی1398-1397بودند. نمونه پژوهش610 نفر بودند که با روش تحلیل رگرسیون چند متغیری در مدلیابی معادلات ساختاری انتخاب شدند. برای سنجش و ارزیابی وضعیت کارکنان از پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف و کیز(1995)، مقیاس سرمایه روانشناختی لوتانز و آولیو(2007) و پرسشنامه ذهن آگاهی بائر(2006) استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار Amos استفاده گردید. یافته ها: نتایج نشان داد شاخصهای برازش مدل پژوهش موردقبول بودند و مدل پیشنهادی تحقیق از برازش مطلوبی برخوردار است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر بر اهمیت نقش سرمایه روانشناختی و ذهن آگاهی در پیشبینی بهزیستی روانشناختی تأکید می کند. بنابراین می توان با برنامه ریزی های صحیح در راستای تقویت سرمایه روانشناختی و ذهن آگاهی، سطح بهزیستی روانشناختی کارکنان آموزش و پرورش را ارتقا داد.
 
کلید واژه: بهزیستی روانشناختی,سرمایه روانشناختی,ذهن آگاهی
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 133   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی