نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

پیش بینی درگیری تحصیلی در دانش آموزان براساس انگیزش تحصیلی و ادراک معلم از کلاس درس

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: گلی زاده زهرا,عبدالهی معصومه*
 
 *دانشگاه آزاد بافق، یزد، ایران
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي علوم اجتماعي و روان شناسي ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  انديشکده مطالعات علوم و فناوري اشراق
زمان:  1399دوره 7
 
چکیده: 
درگیری تحصیلی یک فرآیند کلیدی در پیش بینی نتایج آموزش در دانش آموزان و یکی از مهم ترین شاخص های نشان دهنده کیفیت آموزش و پیشرفت تحصیلی است. شناسایی عوامل مهم محیطی تاثیرگذار بر درگیری تحصیلی دانش آموزان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی درگیری تحصیلی در دانش اموزان براساس انگیزش تحصیلی و ادراک معلم از کلاس درس انجام شد. جامعه ی آماری شامل دانش اموزان دختر دوره دوم ابتدایی(پایه چهارم، پنجم، ششم) شهرستان تفت در سال تحصیلی 98-97 بود. نمونه ی مورد بررسی 138نفر از دانش اموزان بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو، پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر و پرسشنامه ادراک معلم از کلاس درس کلایمنت و ادینز استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که درگیری تحصیلی با انگیزش تحصیلی و ادراک معلم از کلاس درس رابطه مثبت و معنادار دارند و درگیری تحصیلی دانش اموزان از طریق انگیزش تحصیلی و ادراک معلم از کلاس قابل تبیین می باشد. نتایج پژوهش حاضر با توجه به هدف های مطرح شده می تواند در مدارس قابل استفاده باشد.
 
کلید واژه: درگیری تحصیلی,انگیزش تحصیلی,ادراک معلم از کلاس درس
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 82   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی