نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

رابطه ی باورهای غیرمنطقی با پذیرش اجتماعی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر پایه سوم دوره متوسطه ی شهر همدان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ترکمان سعید*,سهل البیع احسان
 
 *دانشگاه آزاد همدان
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي علوم اجتماعي و روان شناسي ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  انديشکده مطالعات علوم و فناوري اشراق
زمان:  1399دوره 7
 
چکیده: 
هدف این پژوهش بررسی رابطه ی باور های غیرمنطقی با پذیرش اجتماعی و سازگاری تحصیلی در دانش آموزان دختر پایه سوم دوره متوسطه ی شهر همدان بود. پژوهش حاضر یک مطالعه پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه شهر همدان شامل 2720 نفر بوده است. حجم نمونه توسط جدول کرجسی و مرگان برابر 338 نفر برآورد و نمونه های آماری با استفاده از شیوه ی نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه استاندارد، مقیاس سازگاری تحصیلی آزمون شخصیتی کالیفرنیا، پرسشنامه پذیرش اجتماعی کراون و مارلو و پرسشنامه 4 عاملی باورهای غیرمنطقی استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری رگرسیون خطی به شیوه ورود آنالیز گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که: باورهای غیرمنطقی به صورت منفی بر سازگاری تحصیلی و پذیرش اجتماعی دانش آموزان اثرگذار است؛ اما در تبیین هر دو متغیر، عامل چندان کارآمدی نیست و نمی توان به وسیله این متغیر پیش بین، دو متغیر ملاک را تبیین نمود؛ اما متغیر پذیرش اجتماعی بسیار موفق تر از باورهای غیرمنطقی می تواند سازگاری تحصیلی را تبیین و پیش بینی نماید.
 
کلید واژه: باورهای غیرمنطقی,پذیرش اجتماعی,سازگاری تحصیلی
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 50   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی