برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر رهبری مثبت گرا بر اشتیاق شغلی کارکنان با نقش میانجی توانمند سازی روانشناختی: مورد مطالعه کارکنان شعبات پست بانک استان آ-شرقی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: مهراد ژاله,قره داغی رستم
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي مديريت، حسابداري و توسعه اقتصادي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  شبكه دانشگاه هاي مجازي جهان اسلام
زمان:  1399دوره 5
 
چکیده: 
در این تحقیق به بررسی رابطه میان رهبری مثبت گرا و اشتیاق شغلی در کارکنان بست بانک استان آذر شرقی پرداخته شده است. در این چارچوب، بعدهای شوق داشتن به کار؛ ، جذبه در کار و وقف کار شدن، بر اساس چارچوب "می او تریچ" (1997) و رهبری مثبتگر بر اساس مدل "کامرون" (2006) با ابعاد روابط مثبت؛ ، جو مثبت و معناگرایی مثبت انتخاب شدند. همچنین رضایت شغلی و توانمند سازی روانشناختی به عنوان متغیرهای واسطه مورد بررسی قرار گرفتند. روایی پرسشنامه (یا بررسی میزان متغیر مورد نظر) توسط آزمون آلفا کرونباخ و پایایی آن (یا خاصیت تکرارپذیری و سنجش نتایج یکسان) توسط آزمون دو نسبت مورد ارزیابی قرار گرفت وتائید شد. پس از تائید نرمال بودن داده ها با آزمون “ کولموگروف اسمیرنف "، روش رگرسیون خطی برای بررسی فرضیات مورد استفاده قرار گرفت و فرضیات پژوهش در حجم نمونه برابر با 132 نفر از کارکنان بانک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که لیه فرایند های رهبری مثبت گرا و اشتیاق شغلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. در نهایت نتایج نشان داد رهبری مثبت گرا بر اشتیاق شغلی کارکنان با نقش میانجی توانمند سازی روانشناختی: مورد مطالعه کارکنان شعبات پست بانک استان آ-شرقی تأثیر دارد.
 
کلید واژه: رهبری مثبتگرا,توانمند سازی روانشناختی,رضایت از زندگی,اشتیاق شغلی
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 27   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی