نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

تحلیل نقش تعدیل گر نماد اعتماد الکترونیکی در تاثیر بازاریابی اخلاقی بر اعتماد به برند، وفاداری به برند، تمایل به خرید و قصد خرید مجدد مصرف کننده

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عسگری محمدهادی,غلامی اسماعیل
 
 
 
عنوان همایش: کنفرانس بين المللي مديريت، گردشگري و تکنولوژي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه پژوهشی مدیریت مدبر
زمان:  1399دوره 1
 
چکیده: 
هدف پژوهش حاضر، تحلیل نقش تعدیل گر نماد اعتماد الکترونیکی در تاثیر بازاریابی اخلاقی بر اعتماد به برند، وفاداری به برند، تمایل به خرید و قصد خرید مجدد مصرف کننده است. روش تحقیق به لحاظ ماهیت، توصیفی-پیمایشی و از حیث هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش را مشتریان فروشگاه اینترنتی دیجی کالا تشکیل دادند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر تعیین و نمونه ها به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های اعتماد الکترونیکی ویو و همکاران (2009)، بازاریابی اخلاقی صفری و همکاران (1396)، تمایل به خرید هسو و لین(2015)، اعتماد به برند لاروچ و همکاران(2012)، قصد خرید مجدد کو و همکاران(2009) و وفاداری به برند کایامن و آراسلی(2007)استفاده گردید که روایی آنها توسط خبرگان و صاحبنظران دانشگاهی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آنها نیز از طریق آزمون ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آماری لیزرل استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بازاریابی اخلاقی بر اعتماد به برند، وفاداری به برند، تمایل به خرید و قصد خرید مجدد تاثیر مثبت و معناداری دارد. بازاریابی اخلاقی بر اعتماد به برند، وفاداری به برند، تمایل به خرید و قصد خرید مجدد با توجه به نقش تعدیل گری نماد اعتماد الکترونیکی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
 
کلید واژه: اعتماد الکترونیکی,بازاریابی اخلاقی,اعتماد به برند,وفاداری به برند,تمایل به خرید,قصد خرید مجدد
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 160   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی