نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی رابطه مدیریت تعارض با فرسودگی شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان لرستان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نقوی مصطفی*
 
 *
 
عنوان همایش: کنفرانس بين المللي مديريت، گردشگري و تکنولوژي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه پژوهشی مدیریت مدبر
زمان:  1399دوره 1
 
چکیده: 
هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت تعارض با فرسودگی شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان لرستان می باشد. روش مورد استفاده دراین تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی– همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق، کلیه کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان لرستان می باشد، که تعداد آنها برابر با 397=N نفر می باشد. جهت انتخاب نمونه ی آماری، دراین پژوهش با استفاده از فرمول کوکران تعداد 195n= نفر از دو روش نمونه گیری طبقه ای نسبی و غیراحتمالی دردسترس به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای جمع آوری داده ها از ابزار دو پرسشنامه استاندارد مدیریت تعارض، رابینز (1385) و فرسودگی شغلی، مسلش و جکسون (1999) حاوی 51 سؤال استفاده شد. برای تعیین پایایی پرسش نامه ها ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که حاکی از پایایی در سطح عالی می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده از آزمون های کلموگروف – اسمیرنوف برای آزمون نرمال بودن و از آزمون ضریب همبستگی پیرسون جهت آزمون فرضیه ها به کمک نرم افزار SPSS استفاده گردید. نتایج بررسی ها نشان داد که بین مدیریت تعارض با فرسودگی شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان لرستان رابطه منفی یا معکوس وجود دارد.
 
کلید واژه: مدیریت تعارض,فرسودگی شغلی,سبک (سازش,اجتناب,مصالحه,همکاری,رقابت)
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 80   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی