برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی رابطه ی رضایت شغلی با عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه علم و فرهنگ)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: موسوی بازرگانی سیدجلال,ابراهیمی شادی*
 
 *دانشگاه علم و فرهنگ ،تهران، ایران
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي بهبود و بازسازي سازمان ها و كسب و كارها
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه تربيت مدرس
زمان:  1399دوره 1
 
چکیده: 
عملکرد شغلی کارکنان نقش مهمی در بهبود پیشبرد اهداف سازمان و افزایش کارایی و بهره وری ایفا می کند. به همین دلیل یکی از حیاتی ترین عوامل در هر سازمانی محسوب می شود. در میان مقوله هایی که موجب بهبود عملکرد شغلی می شوند، نقش عاملی همچون رضایت شغلی کارکنان حائز اهمیت است. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه ی رضایت شغلی با عملکرد کارکنان دانشگاه علم و فرهنگ در سال 1399 می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی می باشد. جامعه آماری آن کلیه کارکنان شاغل در دانشگاه علم و فرهنگ (به غیر از اعضای هیئت علمی) در سال 1399 بوده که به علت محدود بودن اندازه جامعه از روش سرشماری استفاده شده است. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه ی استاندارد رضایت شغلی (JDI) اسمیت، کندال و هیولین که پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 97/0 بدست آمد و پرسشنامه محقق ساخته ی عملکرد شغلی که روایی آن بر اساس نظر چند تن از اعضای هیات علمی دانشگاه تأیید گردید. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 9/0 بدست آمد. برای آزمون فرضیات پژوهش از آمار توصیفی و همچنین برای بررسی رابطه بین متغیرهای رضایت شغلی و عملکرد شغلی از آزمون همبستگی پیرسون در بستر نرم افزار آماری SPSS 26 استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد که بین رضایت شغلی و عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه علم و فرهنگ رابطه ی معناداری وجود دارد. بنابراین می توان بیان کرد که با تقویت رضایت شغلی، عملکرد شغلی کارکنان ارتقا می یابد. در نتیجه سازمان ها به منظور بهبود عملکرد شغلی کارکنان خود باید در جهت تقویت رضایت شغلی آنان تلاش کنند.
 
کلید واژه: رضایت شغلی,عملکرد شغلی,دانشگاه علم و فرهنگ
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 65   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی