برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر بازاریابی دیجیتال بر عملکرد سازمان (مطالعه موردی: بانک خون بند ناف رویان)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: اختیارالدین کژال*,اصلانی فرشید,احمدی محمد
 
 *دانشگاه پیام نور مرکز ساوه، دانشکده مدیریت، گروه علوم انسانی
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي بهبود و بازسازي سازمان ها و كسب و كارها
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه تربيت مدرس
زمان:  1399دوره 1
 
چکیده: 
این مقاله با هدف بررسی تأثیر بازاریابی دیجیتال بر عملکرد بانک خون بند ناف رویان انجام شد. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شاغل در شعب شرکت فن آوری بن یاخته های رویان به تعداد 350 نفر بود که بر اساس جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده 190 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. در این پژوهش برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته 21 گویه ای برگرفته از مبانی نظری استفاده شد. به منظور سنجش روایی از روایی صوری و محتوایی استفاده شد که برای این منظور پرسشنامه به تأیید خبرگان رسید و برای سنجش پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار این ضریب برای تمام مؤلفه های بازاریابی دیجیتال و همین طور عملکرد بالاتر از 7/0 برآورد شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های گرداوری شده از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، درصد، فراوانی، جداول، نمودار) و استنباطی (همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره) استفاده شد. یافته ها نشان داد که به کارگیری استراتژی های بازاریابی دیجیتال شامل استراتژی توزیعی، ارتباطی و تعاملی تاثیر معناداری بر عملکرد شرکت فن آوری بن یاخته های رویان دارد.
 
کلید واژه: استراتژی ارتباطی,استراتژی تعاملی,استراتژی توزیعی,بازاریابی دیجیتال,عملکرد سازمانی,بانک خون بند ناف رویان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 106   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی