برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی رابطه بین هوش هیجانی وهوش معنوی دانش آموزان باپیشرفت تحصیلی آنان با میانجی گری هوش فرهنگی معلمان مدارس شهرستان بانه

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: سلیمانی گلاله*,خلیل زاده نوراله,عزیزی نژاد بهاره
 
 *دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه، ایران
 
عنوان همایش: همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه پژوهشي مديريت مدبر
زمان:  1399دوره 8
 
چکیده: 
مقدمه: امروزه تحقیقات مختلف نشان داده اند که توانایی های شناختی مانند هوش های درون فردی و میان فردی اعم از هوش هیجانی (توانایی درک رابطه میان تفکر و عاطفه) هوش فرهنگی (توانایی تصدیق واقعیت های عملی) و هوش معنوی (حوزه دین و معنویت) در موفقیت فرد در زندگی مهم هستند. هدف: براین اساس پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی آنان با میانجیگری هوش فرهنگی معلمان مدارس شهرستان بانه، تهیه و تدوین گردیده است. روش: پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است که با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان و دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهرستان بانه است. از بین 2985 دانش آموز با توجه به جدول مورگان341 نفر و از بین 227 معلم140 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید روش نمونه گیری به شیوه در دسترس است. جهت جمع آوری اطلاعات از گروه نمونه موردبررسی از ابزار پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی، هوش معنوی، هوش فرهنگی و پیشرفت تحصیلی استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده ها از شاخص ها و روش های آمار توصیفی (فراوانی، درصد، انحراف استاندارد، و خطای استاندارد) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون) به کمک نرم افزار spss-22 استفاده شد. یافته ها: نتایج یافته ها نشان داد که هوش هیجانی و هوش معنوی دانش آموزان با میانجیگری هوش فرهنگی معلمان می توانند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس شهرستان بانه را پیش بینی کنند(001/0 sig=). نتیجه گیری: یکی از ایراداتی که می توان از نظام آموزشی ما گرفت این است که صرفاً بر توانایی تحصیلی تأکید می شود و ابعادی از هوش مانند هوش هیجانی، هوش معنوی، هوش فرهنگی و. . . نادیده گرفته می شود در حالیکه به نظر می رسد ابعاد مختلف هوش در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نقش دارد.
 
کلید واژه: دانش آموزان,پیشرفت تحصیلی,هوش هیجانی,معنوی,هوش فرهنگی
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 164   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی