برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی رابطه نگرش و التزام عملی به نماز و معنویت با عملکرد خانواده در شهر تهران

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: علیجانی حوری*,بناوند مسلم,طاهری کندر حجت,طاهری کندر محمدرضا,طاهری کندر علی,رجنی امیرعلی
 
 *دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
 
عنوان همایش: همايش ملي روانشناسي، تعليم و تربيت و سبك زندگي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه پيام نور قزوين
زمان:  1398دوره 3
 
چکیده: 
نهاد خانواده، مولد نیروی انسانی و معبر سایر نهادهای اجتماعی و رکن اصلی هر جامعه به شمار می رود و معنویت از بسترهایی است که نقش اساسی و مهم در سلامت همه جانبه اعضای خانواده ایفا می کند. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه نگرش و التزام عملی به نماز و معنویت با عملکرد خانواده در شهر تهران می باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش خانواده های دارای گرایشات مذهبی در شهر تهران بوده اند. تعداد 50 خانواده به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه ی سنجش خانواده (FAD)، مقیاس نگرش و التزام عملی به نماز و مقیاس تجارب معنوی روزانه (DSES) بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS24 و روش آماری همبستگی تحلیل شد. بر اساس یافته ها طبق نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با روش ورود (Enter )، ضریب همبستگی چند متغیری برای ترکیب خطی نگرش و التزام عملی به نماز و معنویت با عملکرد خانواده در شهر تهران برابر با 603/0= MR و 363/0= RS می باشد که در سطح 05/0 معنادار می باشد. به عبارت دیگر بین معنویت و داشتن گرایشات مذهبی با حل مشکلات، ارتباطات و، نقش اعضای خانواده همچنین پاسخ دهی و مشارکت عاطفی وکنترل رفتار خانواده ها رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین متغیر نگرش و التزام عملی به نماز در گام اول بهترین ییش بینی کننده برای بهبود عملکرد خانواده در شهر تهران نقش خود را به خوبی ایفا کرد.
 
کلید واژه: نگرش و التزام عملی به نماز,معنویت,عملکرد خانواده
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 36   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی