برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تأثیر نقاشی درمانی در کاهش افسردگی کودکان طلاق

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: دهقان خلیلی نسرین*
 
 *
 
عنوان همایش: همايش ملي روانشناسي، تعليم و تربيت و سبك زندگي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه پيام نور قزوين
زمان:  1398دوره 3
 
چکیده: 
پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر نقاشی درمانی در کاهش افسردگی کودکان طلاق انجام گرفت. طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه کودکان طلاق شهرستان فسا در سال 1397 بود، که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با استفاده از گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش ( شامل 20 نفر) و گروه کنترل ( شامل 20 نفر) قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس افسردگی کودکانCDI (1999) استفاده گردید. پس از اجرای پیش آزمون گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 90 دقیقه ای، تحت تاثیر آموزش نقاشی درمانی قرارگرفت، اما گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت نکرد. پس از جمع آوری پیش آزمون وپس آزمون، داده های به دست آمده با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس و به وسیله نرم افزار آماری (SPSS) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که بین افسردگی در دو گروه کنترل و آزمایش در مرحله پس آزمون پس از حذف تاثیر پیش آزمون تفاوت معنادار وجود دارد و نقاشی درمانی بر افسردگی کودکان طلاق تأثیر معناداری دارد(0/01).
 
کلید واژه: افسردگی،کودکان طلاق,نقاشی درمانی
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 138   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی