برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان براساس سبک زندگی ارتقاءدهنده ی سلامت

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: تابع بردبار فریبا,اسماعیلی معصومه,شفیعی فاطمه سادات
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي روانشناسي، تعليم و تربيت و سبك زندگي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه پيام نور قزوين
زمان:  1398دوره 3
 
چکیده: 
مقدمه: کیفیت زندگی مطلوب و سبک زندگی سالم و تآمین و ارتقای سطح سلامت، از نیازهای ضروری تمام انسان ها به شمار می رود. کیفیت زندگی سالم به همراه سبک زندگیِ ارتقاء دهنده ی سلامت به عنوان راهبردهای اصلی برای حفظ سلامت افراد می باشند. باتوجه به اینکه قشرکثیری از دانشجویان را، جوانان تشکیل داده اند و به دلیل اهمیت کیفیت زندگی و سبک زندگی و سلامت افراد جوان در ارتقای سلامت جامعه، در پژوهش حاضر به بررسی پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان براساس سبک زندگی ارتقاءدهنده ی سلامت پرداخته شد. روش: در پژوهش حاضر، 364 دانشجو با روش نمونه گیری تصادفی، طبقه ای از دانشگاه پیام نور شیراز انتخاب و با استفاده از پرسشنامه ی 36 سوالی کیفیت زندگی واروشربون (1992)، پرسشنامه سبک زندگی ارتقادهنده سلامت والکر و همکاران (1987) متغیرهای موردنظر سنجیده شدند. تجزیه تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار آماری SPSS و بهره گیری از آمارهای توصیفی و تحلیلی همانند همبستگی و رگرسیون انجام شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که بین سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت با کیفیت زندگی رابطه معنادار قوی و مثبتی وجود دارد. از میان شش بعد از ابعاد سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت، مقدار میانگین متغیر رشدروحی برابر با 18/3می باشد که کمترین میانگین در بین متغیرهای سبک زندگی ارتقادهنده سلامت را دارد و نیز مقدار میانگین متغیر وضعیت تغذیه برابر با 34/3می باشد که بیشترین میانگین در بین متغیرهای سبک زندگی ارتقادهنده سلامت را دارد. از میان ابعاد هشتگانه کیفیت زندگی، میانگین متغیر سلامت عمومی برابر با 01/3می باشد که کمترین میانگین در بین متغیرهای کیفیت زندگی را دارد و نیز مقدار میانگین متغیر عملکرد جسمی برابر با 86/3می باشد که بیشترین میانگین در بین متغیرهای کیفیت زندگی را دارد. نتایج نشان میدهد سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت با کیفیت زندگی دانشجویان رابطه مثبت قوی دارند و همچنین سبک زندگی و کیفیت زندگی دانشجویان با مقطع تحصیلی، سن، وضعیت تاهل دانشجویان رابطه معناداری دارد و تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهایِ سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت پیش بینی کننده خوبی برای کیفیت زندگی می باشند. نتیجه گیری: براساس یافته های اماری به دست امده از پژوهش، می توان نتیجه گرفت که توجه به سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت دانشجویان، می تواند به افزایش سلامتی و پیشگیری از بیماری ها و ارتقای سبک زندگی سالم و رسیدن به سطح کیفیت زندگی مطلوب بیانجامد. بنابراین با ارتقاء این متغیرها، میتوان کیفیت زندگی جوانان بالاخص دانشجویان را افزایش داد که نتیجتا موجب افزایش سطح رضایت و خوشبختی و احساس شادی و سلامتی روح و جسم در آنان خواهد شد.
 
کلید واژه: کیفیت زندگی,دانشجویان,سبک زندگی,سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 83   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی