برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تأثیر اعتماد و تعهد کارکنان بر عملکرد صادرات (مورد مطالعه: انجمن شرکت حمل ونقل بین المللی کالا شهر مشهد )

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: دلبري سيدعلي,ناروئي نيلوفر
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي و ملي مطالعات مديريت، حسابداري و حقوق
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه پژوهشي مديريت مدبر
زمان:  1399دوره 2
 
چکیده: 
هدف از انجام اين پژوهش بررسي تأثير اعتماد و تعهد کارکنان بر عملکرد صادرات است. جامعه آماري اين تحقيق کليه کارکنان انجمن شرکت حمل ونقل بين المللي کالا شهر مشهد مي باشد. روش پژوهش از نوع توصيفي وهمبستگي وبه لحاظ هدف کاربردي است. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه مي باشد که ازسه پرسشنامه استاندارد اعتماد، تعهد کارکنان و عملکرد صادرات استفاده شده است. روايي و پايايي پرسشنامه ها نيز تأييد شد. در اين تحقيق از روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده شده است. در اين تحقيق تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون ومدل سازي معادلات ساختاري و با استفاده از نرم افزار SPSS و Smart PLSانجام مي شود. ازنتايج اين تحقيق مي توان براي شرکتهايي که در حوزه صادرات فعاليت مي کنند بهره برداري کردکه تاکنون تحقيقي با اين عنوان کارنشده است ودر نوع خود جديداست. قابل ذکر است که در خصوص اعتماد وتعهد تحقيقات خيلي اندکي صورت گرفته بود که يکي از بزرگترين محدوديتهاي تحقيق به شمار مي آيد. با توجه به نتايج بدست آمده مشخص مي شود که در اين تحقيق اعتماد و تعهد بر عملکرد صادرات تأثير معني داري دارد. همچنين نتايج فرضيات فرعي تحقيق نشان داد: اعتماد بر عملکرد صادرات تأثير معني داري دارد. تعهد بر عملکرد صادرات تأثير معني داري دارد وهمه فرضيات مورد تأييد قرار گرفتند.
 
کلید واژه: اعتماد,تعهد,عملکرد صادرات
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 51   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی