برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

نقش فضای آموزشی در عملکرد و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند و سنتی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: علی مرادی فرهاد*,محبوبی طاهر,کریمی سیدبهاالدین
 
 *دانشگاه پیام‌نور، بوکان
 
عنوان همایش: کنفرانس ملی یافته های نوین در حوزه یاددهی و یادگیری در دوره ابتدایی
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن مطالعات برنامه درسی ایران شعبه هرمزگان
زمان:  1399دوره 2
 
چکیده: 
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش فضای آموزشی در عملکرد تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند و سنتی در دانش آموزان پایه ششم مدارس ابتدایی شهر سقز می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی_همبستگی می باشد و جامعه مورد مطالعه دانش آموزان پایه ششم ابتدایی مدارس عادی و مدارس هوشمند شهر سقز در سال تحصیلی 99-1398 بوده است. جامعه آماری شامل 800 نفر دانش آموز می باشد که بر اساس شیوه تقسیم بندی حجم نمونه آماری مطابق جدول کرجسی و مورگان، 195 نفر برای مدارس سنتی و 65 نفر برای مدارس هوشمند و به شیوه روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعیین شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد عملکرد تحصیلی فام و تیلور (1999) شامل 48 سؤال و 5 مقیاس خودکارآمدی، تأثیرات هیجانی، برنامه ریزی، فقدان کنترل پیامد و انگیزش می باشد و پرسشنامه سرزندگی تحصیلی حسین چاری و دهقانی زاده (1391) شامل 9 سؤال استفاده شد که روایی آنها با استفاده از روایی محتوایی و سازه و پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها با آزمون های آماری تی مستقل و واریانس چند متغیره با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. یافته های تحقیق بیان کردند که بین فضای آموزشی با سرزندگی تحصیلی در دانش آموزان پایه ششم ابتدایی مدارس هوشمند نسبت به مدارس سنتی شهرستان سقز، تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین این یافته برای معادله فضای آموزشی و عملکرد تحصیلی نیز تکرار شد.
 
کلید واژه: فضای آموزشی,عملکرد تحصیلی,سرزندگی تحصیلی,مدارس سنتی شهرستان سقز,مدارس هوشمند شهرستان سقز
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 67   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی