نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی رابطه مهارتهای معلمان و خلاقیت دانش آموزان(مطالعه موردی مدارس دخترانه مقطع ابتدایی منطقه پاکدشت)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: رمضانی رویا*,شیرکوند ناصر,رمضانی خدیجه
 
 *دانشگاه فرهنگیان
 
عنوان همایش: کنفرانس ملی یافته های نوین در حوزه یاددهی و یادگیری در دوره ابتدایی
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن مطالعات برنامه درسی ایران شعبه هرمزگان
زمان:  1399دوره 2
 
چکیده: 
هدف: هدف این پژوهش، بررسی رابطه مهارتهای معلمان و خلاقیت دانش آموزان(مطالعه موردی مدارس ابتدایی دخترانه پاکدشت) است. روش: روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی است. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه های استاندارد مهارت های حرفه ای معلمان حاجی زاد (1390) و پرسشنامه خلاقیت راودسپ (1999) می باشد. از بین 82 مدرسه ابتدایی دخترانه منطقه پاکدشت، 10 مدرسه بعنوان جامعه آماری شامل 3673 دانش آموز و 109 معلم شاغل در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 انتخاب شد. براساس فرمول تعیین حجم کوکران تعداد 85 معلم و 348 دانش آموز بعنوان نمونه پژوهش تعیین شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون همبستگی اسپیرمن توسط نرم افزار SPSS استفاده شده است. پایایی پرسشنامه های پژوهش با استفاده از آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که مهارت های حرفه ای معلمان با خلاقیت دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی پاکدشت با ضریب 681/0 ارتباط مثبت و معناداری دارد. همچنین بین مهارت روش تدریس، تکنولوژی آموزشی، طراحی آموزش، و ارزشیابی معلمان به ترتیب با ضرایب 477/0، 359/0، 627/0، 692/0 با خلاقیت دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد.
 
کلید واژه: مهارت,مهارت معلمان,خلاقیت
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 168   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی