نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

مقایسه شفقت ورزی به خود و سرمایه روان شناختی در افراد شاغل و بیکار 20 تا 45 سال شهر اصفهان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: مظاهری زهرا,محمدی فاطمه*
 
 *دانشکده علوم انسانی، موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو، اصفهان، ایران
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي توسعه پايدار و عمران شهري
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه آموزش عالي دانش پژوهان پيشرو
زمان:  1398دوره 9
 
چکیده: 
زمینه و اهداف: با توجه به اهمیت روزافزون مسئله بیکاری در دنیا به نظر می رسد دو متغیر سرمایه های روانشناختی و شفقت به خود در دو وضعیت اشتغال و بیکاری متفاوت باشند. لذا، این پژوهش با هدف مقایسه شفقت ورزی و سرمایه های روان شناختی در افراد شاغل و بیکار 20 تا 45 سال شهر اصفهان انجام شد. روش بررسی: جامعه ی آماری این پژوهش افراد شاغل و بیکار شهر اصفهان در سال 1398 بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 208 نفر انتخاب شده که از این تعداد 108 نفر شاغل و 100 نفر بیکار بودند. با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها در دو گروه شاغل و بیکار، جهت بررسی معنادار بودن تفاوت میانگین داده های به دست آمده از آزمون t دو گروه مستقل استفاده شد. یافته ها: پژوهش نشان از وجود تفاوت معنادار در زیرمقیاس های همانندسازی افراطی، اشتراکات انسانی، انزوا و قضاوت به خود از زیرمقیاس های شفقت ورزی به خود تفاوت میانگین های گروه شاغل و بیکار داد و در بعد خوش بینی از زیرمقیاس های سرمایه های روان شناختی بین این دوگروه تفاوت معنادار وجود داشت. (05/0=p-value ) نتیجه گیری: پژوهش نشان داد که انزوا و قضاوت به خود و همانندسازی افراطی در افراد بیکار بیشتر از افراد شاغل و خوش بینی و شفقت ورزی به خود درگروه شاغل بیشتر ازگروه بیکار بود و تفاوت میانگین ها در این دو گروه تفاوتی معنادار محسوب می شود.
 
کلید واژه: شفقت ورزی به خود,سرمایه روان شناختی,شاغل,بیکار
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 114   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی