برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر افزایش میزان سلامت جسمانی و روانی دانش آموزان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: بخشي مشهدلو محمد*,فتحي گيلارلو پروين,جاهد محمدرضا
 
 *مديريت آموزش و پرورش گرمي، اردبيل، ايران
 
عنوان همایش: جشنواره تاليفات علمي برتر علوم انساني اسلامي- جايزه ويژه علامه جعفري (ره)
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن پژوهش هاي علوم اجتماعي ايران، انجمن هاي علمي حوزه علميه قم
زمان:  1397دوره 1
 
چکیده: 
زمينه و هدف: سلامت جسمي و رواني دانش آموزان نقش بسزايي در امر يادگيري و زندگي بهتر آنان دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر افزايش ميزان سلامت جسماني و رواني در دانش آموزان متوسطه پسرانه دوره دوم گرمي انجام يافت. مواد و روش ها: روش پژوهش نيمه آزمايشي و با طرح پيش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماري پژوهش شامل کليه دانش آموز پسر مراجعه کننده به مرکز مشاوره سروش شهر گرمي در سه ماهه تابستان 1397 بودند که پس از اعلام فراخوان جهت همکاري در پژوهش، 24 نفر دانش آموز واجد شرايط را به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب و به روش تصادفي در دوگروه آزمايش (12نفر) و کنترل (12نفر) جاي دهي شدند. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه سنجش سلامت جسماني و رواني تجميع شده در پرسشنامه زمينه يابي سلامت وير و شربورن-36-SF(فرم کوتاه)بود. ابتدا از افراد هر دو گروه پيش آزمون به عمل آمد و سپس گروه آزمايش به مدت 10 جلسه گروهي يک ساعته، تحت آموزش مهارت زندگي قرار گرفتند. پس از پايان برنامه آموزش نيز از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. در نهايت، داده ها با استفاده از روش تحليل کواريانس تجزيه و تحليل گرديد. يافته ها: نتايج نشان داد که بين دو گروه مداخله مهارت زندگي و گروه کنترل در تفاضل نمره هاي پيش آزمون-پس آزمون، سلامت جسمي و رواني تفاوت معناداري وجود داشت(001/0 P<). نتيجه گيري: آموزش مهارت هاي زندگي مي تواند به عنوان يک برنامه آموزشي مؤثر در جهت افزايش سلامت جسماني و رواني دانش آموزان مورد استفاده قرار گيرد.
 
کلید واژه: آموزش مهارت هاي زندگي,سلامت جسماني,سلامت رواني,دانش آموزان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 73   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی