نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

نقش رسانه های دیداری در توسعه مسئولیت اجتماعی در منطقه 14 شهرداری تهران

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: محمداسماعيلي الهام*
 
 *دانشگاه آزاد تهران شمال، تهران، ايران
 
عنوان همایش: همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه پژوهشي مديريت مدبر
زمان:  1398دوره 6
 
چکیده: 
اين تحقيق به منظور بررسي نقش رسانه هاي ديداري در توسعه مسئوليت اجتماعي در شهرداري منطقه 14 تهران انجام شده است. روش تحقيق به کار گرفته شده در اين پژوهش از نظر هدف کاربردي، از نظر نوع داده ها کمي و از نظر نحوه گردآوري داده ها، توصيفي و از نوع همبستگي است. جامعه آماري اين پژوهش کليه کارکنان شاغل شهرداري منطقه 14 تهران هستند که تعداد آنها حدودا 2500 نفر مي باشد. با توجه به ضوابط نمونه گيري تعداد 335 نفر به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شده اند. در مرحله بعد بر اساس مدل مفهومي پژوهش، سوالات و فرضيه هاي پژوهش، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته, گويه هاي مستخرجه در نمونه آماري تحقيق مورد پرسش قرار گرفته است. در بخش آمار توصيفي، توصيف داده ها در دو بخش متغير هاي زمينه اي و متغير هاي اصلي ارائه گرديده و در بخش آمار استنباطي، جهت بررسي فرضيه ها از آزمون هاي آزمون کولموگروف – اسميرنف و آزمون مدل سازي معادلات ساختاري و. . . استفاده شده است. با توجه به داده هاي تحقيق مي توان گفت از ديدگاه کارکنان شاغل شهرداري منطقه 14 تهران رسانه هاي ديداري در توسعه مسئوليت اجتماعي موثر مي باشد.
 
کلید واژه: رسانه,رسانه هاي ديداري,مسئوليت اجتماعي,توسعه مسئوليت اجتماعي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 130   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی