برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه مکانیسم های آنتاگونیستی جدایه های Trichoderma harzianum و Trichoderma asperellum علیه Verticillium albo-atrum عامل بیماری پژمردگی ورتیسلیومی خیار گلخانه ای در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: كاكوان نيكو*,رسولي پرگل
 
 *دانشکده کشاورزي، دانشگاه آزاد تاکستان
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي توسعه كشاورزي، زمين سالم
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  انجمن علوم و صنايع چوب و كاغذ ايران، سازمان بسيج مهندسين كشاورزي و منابع طبيعي استان البرز
زمان:  1397دوره 2
 
 
چکیده: 
پژمردگي ورتيسليومي خيار گلخانه اي هر ساله خسارت فراواني به کشت و توليد اين محصول وارد مي سازد. يکي از مناسب ترين روش ها جهت کنترل اين بيماري، کنترل بيولوژيکي مي باشد که هم از لحاظ زيست محيطي مناسب بوده و هم هزينه هاي چنداني را نمي طلبد. پژوهش حاضر با هدف کنترل عامل بيماري پژمردگي ورتيسليومي خيار گلخانه اي با استفاده از جدايه هاي Trichoderma harzianum و Trichoderma asperellum انجام شد. براي اين منظور هشت جدايه از قارچ هاي آنتاگونيست فوق انتخاب شد و تاثير آنها با استفاده از روش هاي کشت متقابل، ترکيبات فرار و ترکيبات غيرفرار بر قارچ عامل بيماري بررسي گرديد. در بررسي هاي آزمايشگاهي دو جدايه Trichoderma asperellum بيشترين تاثير را در کاهش رشد قارچ عامل بيماري داشتند. در مرحله بعد فرمولاسيونها در بستر سبوس برنج تهيه گرديده و تاثير آنها در شرايط گلخانه روي کنترل بيماري پژمردگي ورتيسليومي خيار ارزيابي شد. طرح آزمايشي کاملا تصادفي و آزمايش داراي 7 تيمار و 4 تکرار بود. نتايج گلخانه اي نشان داد که بين تيمارها و شاهد آلوده از لحاظ درصد وقوع بيماري اختلاف معني دار وجود داشت. . نتايج اين پژوهش نشان مي دهد امکان کنترل بيماري پژمردگي ورتيسليومي خيار با استفاده از قارچ هاي آنتاگونيست وجود دارد.
 
کلید واژه: بيماري پژمردگي ورتيسليومي خيار,جدايه هاي آنتاگونيست قارچي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 120   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی