برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر مدیریت استراتژیک بر کسب و کارهای کوچک و متوسط

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: مهديان فاطمه*
 
 *دانشکده مديريت، دانشگاه آزاد تهران جنوب، تهران، ايران
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي الگوهاي نوين در مديريت و كسب و كار
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی:  پژوهشكده مطالعات توسعه جهاددانشگاهي و موسعه آموزش عالي آزاد نگاره
زمان:  1397دوره 1
 
 
چکیده: 
مديريت استراتژي به عنوان يک مفهوم نوين در دو دهه گذشته مورد استقبال پژوهشگران، مديران اجرايي و تحليلگران کسب و کار قرار گرفته است. هدف اين پژوهش بررسي تأثير مديريت استراتژي و مؤلفههاي آن )آينده نگر، تحليل گرا، تدافعي، و واکنشي( بر سازماندهي و برنامهريزي و عملکرد کسب و کارهاي کوچک و متوسط سازمان صنعت و معدن ميباشد. جامعه نمونه اين پژوهش کليه مديران سازمان صنعت و معدن به تعداد 789 نفر ميباشد که با توجه به جامعه محدود از فرمول کرجسي و مورگان به منظور برآورد حجم نمونه استفاده گرديد که 260 نفر با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب گرديدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه نوع شناسي استراتژي سازماني است. در قسمت تجزيه و تحليل آماري با استفاده از نرم افزار SPSS و با کمک آزمون نرماليتي و آلفاي کرونباخ متغيرهاي تحقيق مورد سنجش قرار ميگيرند. نتايج به دست آمده تأثير سه مؤلفه آينده نگري، تحليل گرا و واکنشي مديريت استراتژي بر کسب و کار را تأييد ميکند، اما متغير تدافعي تأثيري در کسب و کارهاي کوچک و متوسط ندارد.
 
کلید واژه: مديريت استراتژيک,اينده نگري,تحليل گري,رويکرد تدافعي,رويکرد واکنشي,وزارت صنعت
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 184   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی