برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي تاثير ريسک هاي ادراک شده در رفتار خريد آنلاين (مورد مطالعه: فروشگاه اينترنتي ديجي کالا)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: خوش سيما سپيده*,ملكمي افسانه,مومني ماندان
 
 *گروه مديريت بازرگاني، دانشکده مديريت و اقتصاد، دانشگاه آزاد علوم و تحقيقات تهران، تهران، ايران
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي الگوهاي نوين در مديريت و كسب و كار
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی:  پژوهشكده مطالعات توسعه جهاددانشگاهي و موسعه آموزش عالي آزاد نگاره
زمان:  1397دوره 1
 
 
چکیده: 
هدف اين پژوهش بررسي تاثير استراتژي هاي بازاريابي و اعتماد مصرف کننده در رفتار خريد آنلاين در فروشگاه اينترنتي ديجي کالا بود. روش اجراي پژوهش توصيفي و طرح پژوهش همبستگي بود. جامعه آماري پژوهش حاضر مشتريان فروشگاه اينترنتي ديجي کالا بودند که 369 نفر از آنان در پژوهش شرکت کردند. آنان به پرسشنامه هاي استراتژي هاي بازاريابي، ريسک هاي ادراک شده و اعتماد مصرف کننده در رفتار خريد آنلاين پاسخ دادند. پايايي و روايي ابزارها با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ و تحليل تأييدي مورد بررسي قرار گرفت که نتايج به دست آمده نشان از پايايي (استراتژي بازاريابي محصولات 82/0؛ ريسک قيمت محصول 79/0؛ ريسک کيفيت محصول 80/0؛ اعتماد مصرف کننده محصول 84/0؛ تمايل به خريد 82/0) و روايي مورد قبول براي ابزارها داشت. همچنين از روش هاي آمار استنباطي از نوع پارامتريک، از قبيل آزمون کولموگروف اسميرنوف براي اطمينان از نرمال بودن داده ها استفاده شده است. جهت تجزيه و تحليل داده ها از ضريب همبستگي پيرسون و روش معادلات ساختاري با نرم افزار ليزرل استفاده گرديد. نتايج نشان داد استراتژي هاي بازاريابي وب سايت فروشنده بر ريسک امنيت وب سايت و ريسک کيفيت وب سايت تاثير مثبت و معني داري دارد. ريسک امنيت وب سايت و ريسک کيفيت وب سايت بر اعتماد مصرف کننده وب سايت تاثير مثبت و معني داري دارد و اعتماد مصرف کننده وب سايت بر تمايل به خريد تاثير مثبت و معني داري دارد.
 
کلید واژه: ريسک قيمت محصول,ريسک کيفيت محصول,اعتماد مصرف کننده,رفتار خريد آنلاين
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 374   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی