نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی ویژگی های شخصیتی شاغلین با ویژگی های شغلی در مدیریت دانشگاه ها

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: سيفي‌ حسين‌*,بديعي منصور
 
 *دانشکده مديريت، دانشگاه تهران، تهران، ايران
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي الگوهاي نوين در مديريت و كسب و كار
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی:  پژوهشكده مطالعات توسعه جهاددانشگاهي و موسعه آموزش عالي آزاد نگاره
زمان:  1397دوره 1
 
چکیده: 
پژوهش حاضر به منظور ارزيابي ويژگيهاي شخصيتي شاغلين با ويژگيهاي شغلي در مديريت دانشگاه ها (نمونه موردي دانشگاه شيراز) صورت گرفته است. فرضيات تحقيق با در نظر گرفتن ويژگيهاي شغل در 3 بعد اصلي شامل: توانايي هاي فردي (توانايي ذهني، توانايي فيزيکي)، ويژگي هاي شخصيتي (ريسک پذيري، سازگاري با موقعيت، خودشکوفايي)، ويژگي هاي اکتسابي (تحصيلات، تجربه، مهارت ) تهيه گرديد و کارمندان دانشگاه شيراز را با توجه به عوامل جمعيت شناختي همچون: جنسيت، سن، وضعيت تاهل، سطح تحصيلات، سنوات خدمت و وضعيت استخدامي مورد ارزيابي قرار داد. تحقيق حاضر از نظر روش تحقيق استفاده شده در زمره تحقيقات توصيفي از شاخه پيمايشي و از نظر هدف از نوع پژوهش هاي کاربردي محسوب مي گردد. جامعه آماري اين پژوهش شامل420 نفر از کارکنان دانشگاه شيراز بودند که براساس روش نمونه گيري تصادفي و با توجه به جدول مورگان 201 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه مشتمل بر 38 سوال که 19 سوال براي سنجش ويژگيهاي مربوط به شاغلين و 19 سوال براي سنجش ويژگيهاي شغل بودکه با محاسبه مقدار آلفاي کرونباخ (91/0) و نظر صاحب نظران مورد تاييد قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان داد که انطباق لازم بين ويژگيهاي شاغلين و ويژگيهاي مورد نياز شغل در بين کارکنان دانشگاه شيراز وجود داشت.
 
کلید واژه: شغل,شاغل,شرح شغل,توانايي و شخصيت
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 153   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی