نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرایی و برونگرایی با میزان رضایت شغلی (کارکنان سازمان تامین اجتماعی)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: پورمختار علي*
 
 *دانشکده مديريت، دانشگاه تهران، تهران، ايران
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي الگوهاي نوين در مديريت و كسب و كار
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی:  پژوهشكده مطالعات توسعه جهاددانشگاهي و موسعه آموزش عالي آزاد نگاره
زمان:  1397دوره 1
 
چکیده: 
هدف از اين پژوهش "بررسي رابطه بين تيپ شخصيتي درونگرايي و برونگرايي با ميزان رضايت شغلي کارکنان سازمان تامين اجتماعي" با استفاده از روش تحقيقي توصيفي از نوع همبستگي انجام گرفته است. و جامعه آماري کارکنان ستادي با مدرک ليسانس و بالاتر سازمان تامين اجتماعي در شهر تهران مي باشد که حجم نمونه مورد مطالعه 154 نفر بود که بصورت تصادفي طبقه اي انتخاب گرديدند. براي سنجش متغيرها از پرسشنامه شخصيتي 16 عاملي آيزنک و پرسشنامه رضايت شغلي بري فيلد و ورث استفاده شده است. نتايج با استفاده از نرم افزار SPSS وروشهاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و در سطح استنباطي براي بررسي فرضيات از آزمون کلموگروف اسميرنوف وT-TEST دو جامعه مستقل استفاده شده است. نتايج نشان ميدهد بين برون گرا بودن و درون گرا بودن شخصيت با رضايت شغلي کارکنان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. بين برون گرا بودن و درون گرا بودن شخصيت بارضايت شغلي بر اساس مدرک تحصيلي رابطه مثبت و معني داري وجود دارد؛ بين برون گرا بودن و درون گرا بودن شخصيت با رضايت شغلي کارکنان بر اساس سابقه خدمت رابطه مثبت و معني داري وجود دارد.
 
کلید واژه: ويژگي شخصيتي,شخصيت,تيپ شخصيتي برون گرايي,درون گرا يي,رضايت شغلي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 477   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی