برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی رابطه بین التزام عملی به اعتقادات مذهبی با سلامت روانی و هویت یابی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد واحد بهبهان

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: خانه كشي زلفعلي,پورنيك بختي كبري
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي روانشناسي و كاربرد آن در جامعه
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت
زمان:  1387دوره 1
 
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه بين التزام عملي به اعتقادات مذهبي با سلامت رواني و هويت يابي دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد واحد بهبهان اجرا شده است. هدف از انجام اين پژوهش پاسخ به سوالات زير بوده است: 1) آيا بين التزام عملي به اعتقادات مذهبي با سلامت رواني، هويت يابي و همينطور خرده مقياسهاي هويت رابطه معني داري وجود دارد؟ 2) آيا بين دانشجويان دختر و پسر از لحاظ متغيرهاي سه گانه اي که ذکر شد اختلاف معني داري وجود دارد؟ جامعه آماري کليه دانشجويان دانشگاه آزاد واحد بهبهان بوده که از ميان آنان 280 نفر (140 پسر و 140 دختر) به شيوه نمونه گيري تصادفي طبقه اي به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه التزام عملي به اعتقادات مذهبي (نويدي، 1376)، پرسشنامه سلامت رواني ascl-25 و پرسشنامه حالات هويت بنيون و آدامز (1986) استفاده شده است. تجزيه و تحليل اطلاعات با روشهاي آماري مناسب از قبيل ميانگين، انحراف معيار، ضريب همبستگي پيرسون و t تست گروههاي مستقل صورت گرفت. نتايج نشان داد:
- بين التزام عملي به اعتقادات مذهبي و سلامت رواني دانشجويان پسر رابطه معني داري وجود دارد (0.65، p<0.01).
- بين التزام عملي به اعتقادات مذهبي و سلامت رواني دانشجويان دختر رابطه معني داري وجود دارد (0.58، p<0.01).
- بين التزام عملي به اعتقادت مذهبي و هويت يابي دانشجويان پسر (r=0.34) و دانشجويان دختر (r=0.32) رابطه معني داري وجود دارد (p<0.01).
- بين دانشجويان دختر و پسر از لحاظ التزام عملي به اعتقادات مذهبي اختلاف معني داري مشاهده شد (t=2.21، p<0.05).
- بين دانشجويان دختر و پسر از لحاظ ميزان سلامت رواني و هويت يابي اختلاف معني داري مشاهده نشد.
همينطور، همبستي ساده بين التزام عملي به اعتقادات مذهبي، سلامت رواني و هويت يابي با عملکرد تحصيلي دانشجويان دختر و پسر از لحاظ آماري معني دار بود (
p<0.01).

 
کلید واژه: التزام عملي به اعتقادات مذهبي، سلامت رواني، هويت يابي، دانشجو، جنسيت
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 78   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی