برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارتباط در زندگی شخصی مهمترین عامل موثر در رضایت شغلی پرستاران

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: توكلي قوچاني حميد,اسماعيل زاده كواكي مرتضي,حكم آبادي رجبعلي,چناراني زهره,نجفي زهرا
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه پژوهشي مديريت مدبر
زمان:  1397دوره 5
 
 
چکیده: 
رضايت شغلي به مجموع تمايلات يا احساسات مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند اطلاق مي شود .با توجه به نقش کليدي پرستاران در ارائه خدمات بهداشتي به بيماران ، اين مقاله با هدف تعيين ميزان رضايت شغلي پرستاران و عوامل موثر بر آن در جهت ارتقائ خدمات و پيشگيري از غيبت از کار اجرا شد.
مطالعه به صورت توصيفي تحليلي و از نوع مقطعي بر روي 235 نفر از پرستاران بيمارستان هاي آموزشي شهر بجنورد و به صورت نمونه گيري آسان انجام شد. ابزار گرد آوري داده ها شامل پرسش نامه اطلاعات دموگرافيک و پرسش نامه استاندارد رضايت شغلي هرزبرگ بود داده ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 22 و آزمونهاي آماريANOVA و t-Test در سطح معناداري 5 درصد آناليز شد
در اين مطالعه، عوامل حقوق و مزايا مناسب با ميانگين امتياز 57/0± 88/3 کمترين و ارتباط با زندگي شخصي و ارتباط با همکاران به ترتيب با ميانگين 62/0±2/4 و 75/0±15/4 بيشترين رضايتمندي به خود اختصاص دادند.
لازم است مسئولين ذيربط در جهت بهبود رضايت شغلي کارکنان خود عوامل حقوق و مزايا، سياست گذاري مديريتي، شرايط محيط کار و امنيت شغلي را مورد توجه قرار دهند و برنامه ريزي هايي را در راستاي افزايش رضايت شغلي آنها تدوين نمايند.
 
کلید واژه: بيمارستان، رضايت شغلي، پرستاران
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 89   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی