نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی سیستم های اطلاعات جزیره ای و پیاده سازی سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) در دانشگاه ها

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: الهيان محمدرضا*
 
 *
 
عنوان همایش: همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه پژوهشي مديريت مدبر
زمان:  1397دوره 5
 
چکیده: 
زمينه وهدف:باتوجه به بروز انقلاب صنعتي چهارم دردنيا،توسعه سازمان ها ، پيچيدگي خاصي رابه دنبال داشته است ، به طوري که تصميم گيري بدون استفاده از فناوري اطلاعات ، سيستم هاي اطلاعاتي و تحليل هاي آماري، اهداف سازمان را به طور مطلوب برآورده نخواهد ساخت وازطرف ديگر با افزايش عدم اطمينان، سازمان ها با چالش هاي متعددي مواجه مي شوند.بنابراين استقرار وپياده سازي سامانه نرم افزاري مبتني برنظام اطلاعاتي، به عنوان پشتوانه اي براي تصميم گيري مديريت سازمان، ضروري ميباشد. بدين منظور ضمن بررسي سامانه هاي نرم افزاري ، فرآيندهاي جاري، فرآيندهاي اصلي ( Core Process) و بررسي معماري سيستم هاي اطلاعاتي موجود دريکي ازدانشگاههاي علوم پزشکي ،برنامه امکان سنجي و پياده سازي سيستم اطلاعات مديريت (MIS) مبتني بر فناوري اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي (IT/IS ) ، هدف اصلي اين مطالعه قرار گرفت.
روش تحقيق:جامعه پژوهش موردمطالعه ، دريکي ازدانشگاههاي علوم پزشکي سطح شهر تهران است . روش شناسي پژوهش، از نوع مطالعات هدفمند کاربردي است وتيم عملياتي حاضردرپروژه شامل يک تيم شش نفره از مهندسين نرم افزار و خبرگان اداري سازمان مي باشند. اجراي برنامه فني جهت شناسائي سامانه ها ي نرم افزاري وپايگاه داده ها ي موجوددر دانشگاه بعهده تيم مهندسين مرکز فناوري اطلاعات واجراي برنامه استخراج شاخص هاي وبومتريک دانشگاه بعهده تيم خبرگان سازمان مي باشد.
يافته ها: يافته ها حاکي از آن است بسياري از فرآيندهاي جاري سيستمي سازمان ، توسط رايانه اي منفرد انجام مي شودو امکان دريافت گزارشات تجميع شده بطور کامل وجامع جهت تصميم گيري مديران ارشد وجود نداردوريشه قسمتي ازمشکلات مديريت منابع، عدم يکپارچگي اطلاعات درون سازماني است. معماري نظام هاي اطلاعاتي سازماني بايد براساس نياز کاربران و تعامل با سيستم اطلاعات مديريت باشد. بدون درنظرگرفتن اين دو مورد نميتوان انتظار داشت که يک سيستم اطلاعاتي کاربرمحور،طراحي ومعماري شود.يافته هاي ما حاکي از لزوم هم راستائي برنامه استراتژيک سازمان، با معماري فناوري اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي (IT/IS ) است.
نتيجه گيري: ايجاد سيستم اطلاعات مديريت، بويژه در ابعاد بزرگ، نيازمند صرف هزينه هـاي زيـاد است وچنانچه مشکلات عدم مديريت منابع حس شود و منافع چندگانه حاصل از ايجاد اين سيستم ها ملموس باشد ازنظر مديران ارشد سازمان مورد قبول قرارخواهد گرفت.لذا با بررسي دقيق چالش ها و انجام باز مهندسي مجددفرآيندها (BPR) و درنظر گرفتن ريسک هاي احتمالي فني – انساني- اقتصادي ، ميتوان با طراحي جديد ساختار معماري فناوري اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي (IT/IS ) ، سامانه داشبورد مديريت را راه اندازي و ماموريت هاي سازمان را بهبود داد.
 
کلید واژه: فناوري اطلاعات، سيستم اطلاعات مديريت، داشبورد مديريت
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 492   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی